•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Paradygmat reporterski czy eseistyczny? – Kilka uwag o sprawozdaniu sportowym

Abstract

The article attempts to decide whether sports reports are more about news or commentary. Based on an analysis of press material, the author examines various characteristics of the genre and tries to determine their compatibility with the news canon. As the analysis shows, contemporary sports reports are less about news and more about commentary, interpretation or evaluation. Journalists tend to sum up the contest and briefly describe the course of events. This makes sports reports similar to press comment and review.

Polish Abstract

-

Keywords

sports report, sports journalism, journalistic genres

References

[autor nieznany], Po zawodach Węgry – Polska, „Przegląd Sportowy” 1922, 6.01, s. 8.

Bizewski D., Bez znieczulenia, „Sport” 2015, 16.03., s. 11.

Bochenek J., Nokaut na początek, „Sport” 2015, 16.04, s. 14.

Cegliński Ł., Legia przegrała z Zagłębiem, „Gazeta Stołeczna” 2015, 17–18.01, s. 16.

Cieńciała Z., Stadiony świata!, „Sport” 2015, 7–8.03, s. 3.

Drąg K., Twierdza Teheran zdobyta, „Przegląd Sportowy” 2015, 29.06, s. 14.

Dusik J., Awans i strata, „Sport” 2015, 6.03, s. 26.

Ferszter K., Ligowy klasyk na remis, „Gazeta Stołeczna” 2015, 16.03, s. 12.

Kwiatkowski O., Hiszpan – król Ardenów, „Rzeczpospolita” 2015, 27.04., s. A14.

Osiak P., Polskie grzmoty zatrzęsły Kalifornią, „Przegląd Sportowy” 2015, 20.04, s. 18–19.

Osiński W., Obrona z żelaza dała zwycięstwo, „Przegląd Sportowy” 2015, 27.01, s. 2–3.

Pomarkiewicz T., Wybili GKS ekstraklasę z głowy, „Przegląd Sportowy” 2015, 1.06, s. 9.

Rozpara P., Prezent dla Niemców, „Gazeta Wyborcza” 2015, 17–18.01, s. 42.

Sowiński W., Dekada przerwana!, „Sport” 2015, 3.04, s. 27.

Sowiński W., Minuta walki to za mało, „Przegląd Sportowy” 2015, 2.04, s. 19.

Szczepłek S., Coraz lepiej widać Europę, „Rzeczpospolita” 2015, 15.06, s. A16.

Wasik A., Kliczko znów zanudził, „Sport” 2015, 27.04, s. 20.

Werner R., Wieczór pod batem, „Sport” 2015, 27.02, s. 3.

Wojowicz G., Lawendowe barwy Wisły, „Przegląd Sportowy” 2015, 22.01, s. 10.

Wołowski D., Real zabity golem Suareza, „Gazeta Wyborcza” 2015, 24.03, s. 23.

Zych P., Lech po liftingu Skorży, „Gazeta Wyborcza” 2015, 23.03., s. 27.

Żukowski M., Błogosławiona leworęczność, „Rzeczpospolita” 2015, 2.06, s. A16.

Andrews P., Dziennikarstwo sportowe, przeł. M. Lorek, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.

Balcerzan E., W stronę genologii multimedialnej, „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” 1999, nr 6, s. 7–24.

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2010, s. 255–280.

Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warszawa 2008.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, wyd. 2 popr. i uzup., Wydawnictwo UWr, Wrocław 2005.

Fras J., O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2013.

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 255–268.

Grochala B., Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) – przegląd stanowisk, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2012, nr 3, s. 95–105.

Kaliszuk A., Wolny-Zmorzyński K., Recenzja, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 181.

Kozieł A., Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy i funkcje, [w:] O warsztacie dziennikarskim, red. J. Adamowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2002, s. 109–127.

Maziarski J., Informacja, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 107–109.

Maziarski J., Metodologiczne problemy nauki o gatunkach dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, red. M. Kafel, Wydawnictwa UW, Warszawa 1969, s. 113–129.

Maziarski J., Sprawozdanie, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1976, s. 224.

Piotrowska K., Tytuł artykułu i jego wpływ na rozumienie tekstu, „Zeszyty Prasoznawcze” 1983, nr 4, s. 45–51.

Pisarek W., Nagłówki wiadomości w dziennikach, „Zeszyty Prasoznawcze” 1965, nr 1, s. 31–48.

Pisarek W., Poznać prasę po nagłówkach!, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, Kraków 1967.

Wegner J., Metoda systematyzowania form dziennikarskich, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 1, red. M. Kafel, Wydawnictwa UW, Warszawa 1969, s. 130–144.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Wolańska E., Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje tekstowe, [w:] Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Książka i Wiedza, Warszawa 2003, s. 119–147.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Gatunki informacyjne, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 37–86.

Wolny-Zmorzyński K., Sprawozdanie, [w:] Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006, s. 201.

Wtorkiewicz A., Stylistyka prasoznawcza – szkic problematyki i metod, [w:] Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. 3, red. M. Kafel, Wydawnictwa UW, Warszawa 1971, s. 114–121.

First Page

73

Last Page

84

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.