•  
  •  
 

Polish Title

Cechy indywidualne języka w felietonach z cyklu „Z życia polskich sfer” Henryka Martenki („Angora” 2015)

Abstract

The article presents the individual characteristics of the language (idiolect/idiostyle) of the columns written by Henryk Martenka from “Angora” in 2015. These are among others: humour, irony, colloquial, lexical innovation, original epithets, styling, quotes with argumentative function, rhetorical strategy questions, making understatements. They demonstrate the originality, conceptualization of subsistence of his author, his consciousness and metalinguistic reflection and bring the reader closer to world’s attitudes, opinions and values.

Polish Abstract

-

Keywords

idiolect, idiostyle, ontogenetic language, feuilleton

References

Borek H., Co możemy wiedzieć o języku osobniczym, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1988, s. 15–21.

Borkowska D., Termińska K., Wolność i konwencja w wypowiedziach Józefa Tischnera, „Język a Kultura”, t. 22: Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2011, s. 23–34.

Budkiewicz J., Język Tomasza Lisa jako dziennikarza politycznego, [w:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002, s. 189–221.

Bugajski M., Wojciechowska A., Teoria językowego obrazu świata w badaniu idiolektu pisarza, „Poradnik Językowy” 1996, z. 3, s. 17–25.

Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.

Encyklopedia wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1978.

Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, wyd. 2 popr., uzup., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.

Gajda S., Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] Język w mediach. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2002, s. 15–23.

Gajda S., O pojęciu idiostylu, [w:] Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1988, s. 23–34.

Karolczuk A., Wybrane cechy idiolektu językoznawcy (na przykładzie języka Zenona Leszczyńskiego), „Język a Kultura”, t. 22: Idiolekty w różnych sferach komunikacji, red. A. Żurek, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2011, s. 11–21.

Kudra A., Idiolekt, idiostyl czy idiolektostyl?, [w:] Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące. Materiały z konferencji 9–11 maja 2005 r., red. M. Pietrzak, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006, s. 209–220.

Markiewicz H., Styl tekstu literackiego i jego badanie, [w:] tenże, Główne problemy wiedzy o literaturze, wyd. 5 przejrz. i uzup., Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 95–117.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

First Page

95

Last Page

106

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.