•  
  •  
 

Polish Title

Wpływ użytej w wypowiedzi leksyki potocznej na wizerunek felietonisty

Abstract

The article presents the research results about the influence of the colloquial lexis used in a column’s language on the image of the author of the text, as well as describing the mechanism of this influence. The material was collected during empirical research, when respondents pointed to traits of the column’s author after reading his/her text, and subsequently wrote the text fragments which in their opinion represented the indicated attributes. The exploratory discourse analysis of this corpus made it possible to identify words or sentences indicating the communication of traits like “humorous”, “ironic”, “interesting writer” through the use of colloquial lexis. This article is the analysis of the communicative mechanism of constructing these attributes.

Polish Abstract

-

Keywords

column, image, image research, communication, style, colloquial style

References

Szymon Hołownia, Miejscówka w raju, „Newsweek Polska” 2012, nr 15, s. 18.

Szymon Hołownia, Ksiądz powietrzem się nie wyżywi, „Rzeczpospolita” 2013, nr 220, s. 2.

Magdalena Środa, Co można zrobić za 2,6 mln zł?, „Wprost” 2012, nr 20, s. 48.

Magdalena Środa, Gdy się baby nie bije, „Wprost” 2012, nr 21, s. 44.

Krzysztof Varga, Bolszewika goń, czyli zabawa łosiami, „Gazeta Wyborcza” 2013, 9.05, dodatek „Duży Format”, s. 3.

Krzysztof Varga, Kibolskie braterstwo, czyli polsko-węgierska przyjaźń kwitnie, „Gazeta Wyborcza” 2013, 12.09, dodatek „Duży Format”, s. 3.

Krzysztof Varga, Ocieranie się, czyli sztuka słuszna i niska, „Gazeta Wyborcza” 2013, 19.09, dodatek „Duży Format” s. 3.

Krzysztof Varga, Ciotka ideologia, czyli pisarze prawi i lewi, „Gazeta Wyborcza” 2013, 26.09, dodatek „Duży Format”, s. 3.

Krzysztof Varga, Papież z poliestru, czyli pogański biznes, „Gazeta Wyborcza” 2013, 2.05, dodatek „Duży Format”, s. 16.

Krzysztof Varga, Brzechwa dzieciofob, czyli kompleks bajkopisarza, „Gazeta Wyborcza” 2013, 16.05, dodatek „Duży Format”, s. 16.

Krzysztof Varga, Sztuka blasfemii, czyli Bogu dzięki za bluźnierców, „Gazeta Wyborcza” 2013, 23.05, dodatek „Duży Format”, s. 16.

Piotr Zaremba, Historyczne jaja Sekielskiego, „W Sieci” 2013, nr 39, s. 58.

Piotr Zaremba, Dwie aktorki: studium zagubienia, „W Sieci” 2013, nr 38, s. 58.

Piotr Zaremba, Debata przegrywa z karaluchem, „Sieci” 2013, nr 15, s. 51.

Piotr Zaremba, Kim była siostra Henryka VIII, „Uważam Rze” 2012, nr 15, s. 55.

Piotr Zaremba, Ostatnie zwycięstwo mediów nad złem, „Uważam Rze” 2012, nr 19, s. 45.

Barańska-Szmitko A., Wizerunek Krzysztofa Vargi komunikowany słowem. Reprezentacja językowa cech przypisywanych autorowi tekstu. Wyniki badań empirycznych, [w:] Badanie i projektowanie komunikacji 2, red. M. Grech, A. Siemes, Libron, Wrocław–Kraków 2013, s. 155–178.

Budzyński W., Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltex, Warszawa 2008.

Fleischer M., Konstrukcja rzeczywistości 2, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2008.

Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2007.

Fleischer M., Typologia komunikacji, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012.

Grala M., Współczesne tabu w komunikacji, [w:] Teorie komunikacji i mediów 7. Od teorii do empirii, red. K. Stasiuk-Krajewska, M. Graszewicz, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2014, s. 63–74.

Grech M., Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań, [w:] Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże, red. tenże, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012, s. 11–26.

Habrajska G., Poprawność polityczna, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2006.

Habrajska G., Wybrane zagadnienia wprowadzające do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012.

Siemes A., Jak badać komunikację, Communication Design Magazine” 2011, Vol. 1, http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/jak_badac_komunikacje/ [dostęp: 30.12.2015].

Tematy tabu w Polsce, http://www.tabupolska.pl/survey/summary/ [dostęp: 2.12.2015].

Wojcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla praktyków, Placet, Warszawa 2009.

Wojtak M., Felieton – informacja zakamuflowana, [w:] taż, Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 202–237.

Wojtak M., O relacji dyskursu, stylu, gatunku i tekstu, „Tekst i Dyskurs” 2011, nr 4, s. 69–78.

Wojtak M., Pisać felietonowo to koniecznie pisać felietony?, [w:] taż, Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 109–121.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Gatunki publicystyczne, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 85–109.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Wykłady ze stylistyki, PWN, Warszawa 2008.

First Page

107

Last Page

117

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.