•  
  •  
 

Polish Title

„Słów kilka w obronie szlachetnego rycerza z La Manchy” – Don Kichot w wyobrażeniach młodopolan

Abstract

The text is devoted to selected aspects of the reception of the figure of Don Quixote in Polish literature of the late nineteenth and early twentieth century. The first part presents the history of dispute on the Spanish hidalgo, and in the two subsequent sections focus on literary incarnations of the Spanish hero penned by Jerzy Żulawski, Gabriela Zapolska and Cezary Jellenty.

Polish Abstract

-

Keywords

Don Quixote – reception, history of literature – nineteen century

Polish Keywords

Don Kichot – recepcja, historia literatury – XIX w.

References

Budrewicz Tadeusz, „Lalka” – konteksty stylu, Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, t. 113, Kraków 1990.

Gloger Maciej, Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.

Głowiński Michał, Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.

Lewandowski Tomasz, Cezary Jellenta estetyk i krytyk. Działalność w latach 1880–1914, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.

Martuszewska, Dlaczego Robinson a nie Don Kichot? O niektórych (nie tylko estetycznych) wyborach Bolesława Prusa, w: Na pozytywistycznej niwie, red. T. Lewandowski, T. Sobieraj, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2001, s. 239–253.

Popiel Magdalena, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Universitas, Kraków 1999.

Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, oprac. M. Podraza-Kwiatkowska, wyd. 3 popr., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2000.

Sabik Kazimierz, Twórczość prozaiczna Cervantesa w sądach rodzimej i obcej krytyki literackiej publikowanych w Polsce w okresie pozytywizmu i modernizmu, w: tenże, Recepcja hiszpańskiej prozy fabularnej w Polsce w latach 1781–1918, Katedra Iberystyki UW, Warszawa 1995, s. 120–171.

Sobieraj Tadeusz, Przekroje pozytywizmu polskiego. W kręgu idei, metody i estetyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.

Świat „Lalki”. 15 studiów, red. J.A. Malik, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.

Tomkowski Jan, Robinson Kruzoe, Don Kichot i tłum, w: tenże, Mój pozytywizm, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1993, 57–77.

First Page

243

Last Page

254

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.