•  
  •  
 

Polish Title

Cyprian Norwid w Crystal Palace albo czy istnieje światopogląd modernistyczny Norwida?

Abstract

The author of the article aims to add his voice to the debate (fundamental for the studies of Norwid) on the tangled historical and literary origin of Cyprian Norwid and methods of legitimising it: the romantic and modernist. Although the text is clearly seeking a new language to talk about Norwid’s association with the subsequent modernist era (to describe Norwid’s case the author uses the term “fuzzy modernism,” while calling the poet himself “ an eschatologist of modernism,” distinct in this respect from the apparently similar Fyodor Dostoyevsky – modernist eschatologist), the ultimate conclusion is the Polish poet should be placed in the contaminated trend. Also suggested is a need for a study of his literary works that would provide a double model of the nineteenth background of Norwid’s text: as romantic, and at the same time modernist. As a symbol of Norwid’s modernity’s the author chooses London’s Crystal Palace, a place that Norwid (like Dostoyevsky) visited between 3 and 13 December 1852.

Polish Abstract

-

Keywords

Fyodor Dostoevsky, Modernism, Romanticism, eschatology

Polish Keywords

Cyprian Norwid, Fiodor Dostojewski, Crystal Palace, modernizm, romantyzm, eschatologia

References

Norwid Cyprian, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz Wiktor Gomulicki, t. I–XI, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971–1976.

Briggs Asa, The Crystal Palace and the Men of 1851, w: taż, Victorian People. A Reassesment of Persons and Themes, 1851–67, Penguin Books Ltd., Harmondsworth 1970, s. 15–51.

Fieguth Rolf, Od „Pompei” do „Quidama”. Z problemów klasycyzmu norwidowskiego, w: Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, s. 345–374

Junkiert Maciej, Grecja i jej historia w twórczości Cypriana Norwida, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.

Kasperski Edward, Pseudo-Norwid, czyli co się komu podoba, „Studia Norwidiana” 2014, nr 32, s. 290–325.

Kasperski Edward, Słowne obrazy Norwida. Szkic z poetyki komparatystycznej, w: tenże, Kategorie komparatystyki, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2010, s. 263–268.

Kuziak Michał, Norwid i pejzaż nowoczesności. Wokół Paryża poety, „Studia Norwidiana” 2014, nr 32, s. 61–81.

Kuziak Michał, Palimpsesty komparatystyki, w: Komparatystyka dzisiaj, t. I: Problemy teoretyczne, red. E. Szczęsna i E. Kasperski, Universitas, Kraków 2010.

Maciejewski Marian, Norwidowskie „łagodne oko błękitu”, w: Liryka Norwida, red. P. Chlebowski i W. Toruń, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s. 25–40.

Mackiewicz Tomasz, Sokrates Norwida. Kontekst – recepcja – kontynuacja, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2009.

Puzynina Jadwiga, Korpysz Tomasz, Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, Pracownia Słownika Języka Norwida, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2009, http://slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/ [dostęp: 19.06.2016].

Rzepczyński Sławomir, Norwid a nowoczesność, w: Romantyzm i nowoczesność, red. M. Kuziak, Universitas, Kraków 2009, s. 185–215.

Rzońca Wiesław, Modernizm Norwida-paryżanina w świetle młodopolskiego neoromantyzmu (Paul Verlaine w ujęciu Tadeusza Żeleńskiego), w: tenże, Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego II połowy XIX wieku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2013.

Rzońca Wiesław, Norwid – poeta pisma. Próba dekonstrukcji dzieła, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1995.

Rzońca Wiesław, Premodernizm Norwida – na tle symbolizmu literackiego II połowy XIX wieku, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2013.

Salvadori Roberto, Crystal Palace: mit pierwotny, w: tenże, Mitologia nowoczesności, przeł. H. Kralova, Fundacja „Zeszytów Literackich”, Warszawa 2004.

Siwiec Magdalena, Norwid i Baudelaire. Komparatystyka przełomu, w: Komparatystyka dzisiaj, t. II: Interpretacje, red. E. Kasperski, E. Szczęsna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011, s. 213–231.

Skalińska Ewangelina, Norwid – Dostojewski. Zbliżenia i rekonstrukcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014.

Stefanowska Zofia, Pisarz wieku kupieckiego i przemysłowego, w: taż, Strona romantyków. Studia o Norwidzie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 5–53.

Śniedziewski Piotr, Mallarmé – Norwid: milczenie i poetycki modernizm we Francji oraz w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2008.

Trybuś Krzysztof, Norwidowski klasycyzm – zarys problemu, w: Klasycyzm. Estetyka – doktryna literacka – antropologia, red. K. Meller, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, s. 375–390.

First Page

331

Last Page

343

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.