•  
  •  
 

Polish Title

Syndrom Charouska. Tomasza Judyma problemy z tożsamością

Abstract

In literary studies, Judym, the protagonist of Ludzie bezdomni, is usually treated as a social activist fixated on the mission to improve the world. However, such interpretation is not exhaustive because the character’s behaviour, not always rational and sensible, is a result of his beliefs and worldview. His identity problems, which pose the principal difficulty for him and which are the driving force of his actions, are rooted in his inferiority complex, born and developed on the foundation of his dysfunctional upbringing with an alcoholic father and later his aunt, a prostitute. Aversion to his familial heritage makes Judym a profoundly emotionally repressed man, unable to cope with life and emotional relationships. Understanding these difficulties helps readers to see the character’s alienation and motivations, which he would like to be considered as “paying the debt” he owes to the social group from which he came.

Polish Abstract

-

Keywords

ACoA syndrome

Polish Keywords

Stefan Żeromski, Ludzie bezdomni, Gustav Meyrink, Golem, syndrom DDA

References

Ahmed Sara, Performatywność obrzydzenia, przeł. A. Barcz, „Teksty Drugie” 2014, z. 1, s. 169–191.

Eile Stanisław, Alogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego, „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 3–13.

Gelbin Cathy S., The Golem returns. From German romantic literature to global Jewish Culture 1808–2008, University of Michigan, 2011.

Głowiński Michał, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1997.

Ihnatowicz Ewa, Bohaterowie współczesnej polskiej prozy współczesnej 1864–1914. Artyści, twórcy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.

Janaszek-Ivaničkova Hanna, Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1971.

Jonca Magdalena, Enfants terribles: dzieci złe, źle wychowane w literaturze polskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2005.

Kristeva Julia, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie, przeł. M. Falski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Markiewicz Henryk, Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1954.

Menninghaus Winfried, Wstręt – teoria i historia, przeł. G. Sowiński, Universitas, Kraków 2009.

Meyrink Gustav, Golem, przeł. A. Lange, Skład Główny w Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1919.

Mitchell Mike, Vivo: The Life of Gustav Meyrink, Dedalus, Cambs 2008.

Popiel Magdalena, Oblicza wzniosłości. Estetyka powieści młodopolskiej, Universitas, Kraków 2003.

Tokarska-Bakir Joanna, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, WAB, Warszawa 2008.

Wegscheider-Cruse Sharon, Nowa szansa, przeł. M. Ślósarska, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2000.

Woititz Janet K., Dorosłe dzieci alkoholików, przeł. M. Winkler, Wydawnictwo Akuracik, Warszawa 1992.

Zdanowicz Anna, Metafizyka i życie społeczne. Stefan Żeromski wobec problemów współczesności, Instytut Książki i Czytelnictwa, Warszawa 2005.

Zieniewicz Andrzej, Dorosłe Dzieci Epoki. Codzienność utajona w prozie lat dziewięćdziesiątych, w: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX wieku, red. H. Gosk, Świat Literacki, Izabelin 2002, s. 67–85.

Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, oprac. I. Maciejewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

First Page

155

Last Page

170

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.