•  
  •  
 

Polish Title

Kobiety w życiu i twórczości Alojzego Felińskiego

Abstract

The authors of papers dedicated to Alojzy Feliński, while reaching for his works, analyzed above all his Barbara Radziwiłłówna or Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego… Unfortunately, there are no broader discussions of Feliński’s relationships with women within research interests, despite the fact that many episodes addressed to them can be found in the playwright’s work. In the exemplification, the author of the article examines fragments of letters, diaries and poems relating to women who played a special role in the playwright’s life. The purpose of the thesis is not to reveal completely unknown works or events from Feliński’s biography to the reader. The research point of view is primarily an attempt to gather in one publication the works of the Radamist i Zenobia’s author dealing with the women whom the artist met in his life and to whom he did not remain indifferent. These included, among others: Zofia Załęska, Józefa Omiecińska, Emilia and Tekla from the Feliński family and Helena Felińska. The topic seems interesting and definitely deserves wider recognition, because it will present the representative of postanisławowski classicism in a broader and more comprehensive light, yet far from inducing any sensation.

Polish Abstract

-

Keywords

woman in the Enlightenment, Feliński and women, love life of Feliński, Feliński as a brother and father

Polish Keywords

kobieta w oświeceniu, Feliński i kobiety, życie intymne Felińskiego, Feliński w roli brata i ojca

References

Felińska Ewa, Pamiętniki z życia, t. 1, seria 2, Józef Zawadzki, Wilno 1858.

Feliński Alojzy, „Do Franciszka Wiśniowskiego”, w: tegoż, Pisma i listy Alojzego Felińskiego przepisane z jego autografów, rkps Ossol. 2097/I, k. 1–6.

Feliński Alojzy, Do Sofii, w: Pisma i listy Alojzego Felińskiego przepisane z jego autografów, rkps Ossol. 2097/I, k. 14–15.

Feliński Alojzy, Listy do Michała Wyszkowskiego, w: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Dzieła. Wydanie nowe z dodaniem życiorysu i objaśnień, red. Narcyza Żmichowska, t. 6, Spółka Wydawnicza Księgarzy, Warszawa 1875, s. 392–415.

Feliński Alojzy, Szczęśliwe małżeństwo (przekład fragmentu Pór roku Jamesa Thomsona), w: tegoż, Pisma własne i przekładania wierszem, t. 1, Drukarnia Rządowa, Warszawa 1816, s. 369–371.

Turski Wincenty, Do cieniów Alojzego Felińskiego, „Weteran Poznański” 1825, nr 1 (luty), s. 57–61.

Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, t. 4: Oświecenie, A–H, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966, s. 451–456, hasło: Feliński Alojzy. Bibliografia Literatury Polskiej „Nowy Korbut”, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, t. 6, cz. 1: Oświecenie, P–Ż, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970, s. 434, hasło: Wiśniowski Franciszek Salezy.

Bilica Krzysztof, „Boże coś Polskę” Felińskiego‑Kaszewskiego. Inspiracje i echa, w: tegoż, Wokół Chopina i Polski. Siedem szkiców, Wydawnictwo Polskie, Wołomin 2005, s. 30–59.

Dąbrowski Szymon Piotr, Rodzinne i środowiskowe uwarunkowania natury oraz losów Alberta Potockiego w świetle przekazów pamiętnikarskich, w: Sarmackie theatrum VII. W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa, R. Ryba, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 238–252.

Kantecki Klemens Piotr, Dwaj krzemieńczanie, cz. 1: Alojzy Feliński, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1879, s. 1–157.

Karpiński Adam, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983. Studia Staropolskie, t. 49.

Koźmian Kajetan, Pamiętniki, t. 3, przedm. A. Kopacz, wstęp i koment. J. Willaume, wstęp edytorski, ustalenie tekstu w oparciu o autograf oraz koment. filologiczny M. Kaczmarek, K. Pecold, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.

Omiecińska Józefa, List z 18 czerwca 1820 roku, pisany w Wołosowie do JJWW. Narcyza i Gustawa Graffów Olizarów, w: Alojzy Feliński, Pisma własne i przekładania wierszem, t. 2, Drukarnia Natana Glücksberga księgarza i typografa Królewskiego Uniwersytetu, Warszawa 1816–1821, s. [7–8].

Orgelbrand Samuel, Feliński Alojzy, w: Encyklopedia powszechna, t. 8, nakład, druk i własność Samuela Orgelbranda księgarza i typografa, Warszawa 1861, s. 727–728.

Orgelbrand Samuel, Wiśniowski Franciszek, w: Encyklopedia powszechna, t. 27, nakład, druk i własność Samuela Orgelbranda księgarza i typografa, Warszawa 1876, s. 264.

Nalepa Marek, Oświeceniowe korzenie współczesności – wybrane zagadnienia na lekcjach języka polskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005. Seria Filologiczna. Dydaktyka, z. 32, s. 9–25.

Patro‑Kucab Magdalena, Ciąg dalszy sporu o „intruza gdańskiego”, czyli Alojzy Feliński ripostuje Janowi Śniadeckiemu (Rozmowa w Zaciszy z powodu listu Pana Szczeropolskiego), w: Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, s. 101–111.

Patro‑Kucab Magdalena, Dziecko w świetle prywatnej korespondencji oraz pism Alojzego Felińskiego, w: Dziecko – literatura, sztuka, język, red. R. Starz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 128–137.

Patro‑Kucab Magdalena, Kreacja wołyńsko‑poleskiej przestrzeni (na podstawie listów Alojzego Felińskiego do przyjaciela, Michała Wyszkowskiego), w: Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Śliwiński, Firma „INKOS”, Kijów 2015, s. 188–191.

Patro‑Kucab Magdalena, Osowa Alojzego Felińskiego. Kreacja ziemiańskiego pejzażu w listach poety skierowanych do Michała Wyszkowskiego, w: Antropologia krajobrazu: obraz – zmysły – pamięć, red. B. Frydryczak, M. Ciesielski, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2014, s. 315–326, Seria Krajobrazy, t. 5.

Piotrowski Wojciech, Gustaw Olizar (1798–1865), w: Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, red. S. Makowski, Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Warszawa 2004, s. 334–344.

Piotrowski Wojciech, Życie umysłowe Krzemieńca 1805–1832, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2005.

Ratajczakowa Dobrochna, Alojzy Feliński (1771–1820), w: Pisarze polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 173–198.

Sowiński Jan, O uczonych Polkach, w księgarniach Natana Glücksberga. Księgarza i typografa Uniwersytetu Warszawskiego i Liceum Wołyńskiego, Warszawa–Krzemieniec 1821, s. 157–165.

Stawiak‑Ososińska Małgorzata, Ponętna, uległa, akuratna… Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników), Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010.

Wolska Barbara, Poezja pochwalna i panegiryczna Adama Naruszewicza. Pochwały osobistości publicznych i osób prywatnych, w: Panegiryk jako element życia literackiego doby staropolskiej i oświeceniowej, red. M. Sulejewicz‑Nowicka, Z. Gruszka, ze wstępem M. Wichowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 165–206.

Wyszkowski Michał, Przymówienie się Referendarza Stanu Michała Wyszkowskiego na posiedzeniu publicznem dnia 3 Maja 1820 r. przed rozpoczęciem czytania przez Niego wyimków z „Poezyi” zmarłego niedawno Kolegi Alojzego Felińskiego, „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk” 1821, t. 14, s. 124–127.

Żołądź‑Strzelczyk Dorota, Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006.

First Page

131

Last Page

146

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.