•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Przyczynek do badań nad ramą wydawniczą utworów dramatycznych Wincentego Ignacego Marewicza

Abstract

The paper aims to promote a neglected, and consequently little‑known, writer of the period of the Polish Enlightenment – Wincenty Ignacy Marewicz (1775–1822), the author of, among others, poems, writings in verse and prose, a collection of sayings, as well as comedies, dramas and an opera. The publication discusses some of the elements of the publishing framework (including dedications, prefaces, epigraphs, and lists of works already published) which the writer used in his dramatic works and which include important information about him, his work and life. The paper is a kind of reconnaissance to pave the way for further research on the above‑mentioned subject.

Polish Abstract

-

Keywords

Polish Enlightenment literature, publishing framework, Wincenty Ignacy Marewicz, dramatic works, Renarda Ocieczek

Polish Keywords

literatura polskiego oświecenia, rama wydawnicza, Wincenty Ignacy Marewicz, dramat, Renarda Ocieczek

References

Marewicz Wincenty Ignacy, Dorywcze zabawki wierszem i prozą, Drukarnia Misjonarzy, Warszawa 1788.

Marewicz Wincenty Ignacy, Do Jaśnie Oświeconego Książęcia Jegomości Aleksandra na Drui, Różannej, Dereczynie, Wysokim Litewskim, Dombrownie, Bychowcach, Czerei, Szkudach etc., hrabiego Sapiehy, kanclerza W. W. X. litewskiego, kawalera orderów polskich, w: tegoż, Miłość dla cnoty. Komedia oryginalna w 3 aktach, drukarnia nadworska Jego Królewskiej Mości i Prześwietnej Komisji Edukacji Narodowej, Warszawa 1787.

Marewicz Wincenty Ignacy, Do Jaśnie Wielmożnego J[ego]M[ości] księdza Kajetana Ignacego Gozdawy na Kitkach Kickiego, arcybiskupa lwowskiego, w: tegoż, Szczęście w nieszczęściu, czyli Wzór stałości ludzkości i cierpliwości. Drama oryginalne w 4 aktach, b.m.w. 1798.

Marewicz Wincenty Ignacy, Do Jaśnie Wielmożnej Jejm[oś]ci Pani Karoliny z Brzostowskich Wołodkowiczowej, starościny hajeńskiej i rotmistrzowej Kawalerii Narodowej, w: tegoż, Żona opuszczona na bezludnej wyspie. Drama w 1 akcie, z intrygi wziętej z opery włoskiej, Wilno 1795.

Marewicz Wincenty Ignacy, Ostatnia do Laury odezwa wierszem i prozą, Drukarnia Misjonarzy, Warszawa 1788.

Marewicz Wincenty Ignacy, Polusia córka kołodzieja, czyli Wolność oswobodzona. Opera tragiczna w dwóch aktach, z rosyjskiego na język polski przetłumaczona, Lwów 1791.

Marewicz Wincenty Ignacy, Przysłowia i maksymy, Drukarnia Misjonarzy, Warszawa 1788.

Marewicz Wincenty Ignacy, Zdarzenia czyli sny… wierszem i prozą, t. 1–2, Drukarnia P. Dufour, Warszawa 1786–1787.

Aleksandrowska Elżbieta, Marewicz Wincenty Ignacy (1755–1822), w: Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, red. działu Literatura oświecenia: E. Aleksandrowska, koordynator całości: R. Loth, t. II (I–Me), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001, s. 427–429.

Aleksandrowska Elżbieta, Marewicz Wincenty Ignacy, w: Polski słownik biograficzny, t. XIX, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 633–636.

Aleksandrowska Elżbieta, Wincenty Ignacy Marewicz (1755–1822), w: Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994, s. 332–341.

Aleksandrowska Elżbieta, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Monografia bibliograficzna, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1999.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. V: Oświecenie, oprac. E. Aleksandrowska z zespołem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966–1972.

Borkowski Andrzej, Konteksty interpretacyjne literackiej ramy wydawniczej „Ogrodu nie plewionego” Wacława Potockiego, „Slavica Litteraria” 13, 2010, nr 1–2, s. 63–72.

Cztery wieki fraszki polskiej, wybór i wstęp J. Tuwim, Czytelnik, Warszawa 1957.

Estreicher Karol, Bibliografia polska, cz. III, t. XI (M–My), Akademia Umiejętności (drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego), Kraków 1908.

Jackl Jerzy, Litteraria, w: Teatr Narodowy 1765–1794, red. J. Kott, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1967, s. 425–426.

Kaleta Roman, Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie Oświecenia, w: Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia, red. Z. Goliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973, s. 5–47.

Krasicki Ignacy, Pisma poetyckie, oprac. Z. Goliński, t. II, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

Lipatow Aleksander Władimirowicz, Początki polskiej prozy preromantycznej XVIII wieku (Ewolucja myśli artystycznej oraz przemiany gatunkowe na tle narodowego i europejskiego procesu literackiego), tłum. Jolanta Aulak, Magdalena Dobrogoszcz, „Przegląd Humanistyczny” 1998, nr 1, s. 80–102.

Липатов Александр Владимирович, Начала польской предромантической прозы XVIII в. (Эволюция художественного мышления и внутрижанровые изменения в контексте национального и общеевропейского литературного процесса), w: Развитие прозаических жанров в литературах стран Центральной и Юго‑Восточной Европы, ред. И. И. Калиганов, А. П. Соловьева, Б. Ф. Стахеев, Наука, Москва 1991, s. 58–84.

Łużny Ryszard, Bohomolec i Bogusławski w Rosji. (Z dziejów powiązań literackich polsko‑rosyjskich doby Oświecenia), „Slavia Orientalis” 1961, nr 2, s. 147–166.

Mazurkowa Bożena, Literacka rama wydawnicza dzieł F. D. Kniaźnina (na tle porównawczym), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993.

Mazurkowa Bożena, O reklamie wydawniczej w przedmowach edytorów i drukarzy polskich doby oświecenia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliograficzne” 5, 1992, s. 129–149.

Mazurkowa Bożena, Przedmowy, dedykacje i noty twórczości F. D. Kniaźnina, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, red. R. Ocieczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1990, s. 63–98.

Mazurkowa Bożena, Tradycja i nowatorstwo w kształtowaniu literackiej ramy wydawniczej dzieł F. D. Kniaźnina, „Prace Literackie”, seria XXXI, Wrocław 1991, s. 243–259.

Mazurkowa Bożena, „Weksle prawdy i nieprawdy”. Studia literackie o książce oświeceniowej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2011.

Naruszewicz Adam Stanisław, Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. III, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2012, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 11.

Nikołajew Siergiej, Polsko‑rosyjskie związki literackie w epoce Stanisława Augusta Poniatowskiego, „Ruch Literacki” 2003, z. 1 (256), s. 1–8.

Norkowska Aleksandra, Codzienne zapachy miasta utrwalone w piśmiennictwie polskiego Oświecenia, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. II, W rezydencji, w podróży i na scenie publicznej, pod red. B. Mazurkowej, z udziałem M. Marcinkowskiej i S. P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 115–125, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3072.

Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, t. I, red. J. Krzyżanowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1969.

Ocieczek Renarda, O przedmowach w polskich książkach barokowych, w: Przedmowa w książce dawnej i współczesnej, pod red. tejże, przy współudziale R. Ryby, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2002, s. 102–116.

Ocieczek Renarda, O różnych aspektach literackiej ramy wydawniczej w książkach dawnych, w: O literackiej ramie wydawniczej w książkach dawnych, pod red. tejże, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1990, s. 7–19.

Ocieczek Renarda, O staropolskich tekstach dedykacyjnych. Uwagi wstępne, w: Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, red. R. Ocieczek i A. Sitkowa, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2006, s. 7–10.

Ocieczek Renarda, hasło: Rama utworu, w: Słownik literatury staropolskiej. (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowska przy współudziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. 684–688.

Ocieczek Renarda, Studia o dawnej książce, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2002.

Petlak Anna, Miłosne „odezwy” do Laury Wincentego Ignacego Marewicza, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, t. I, Przyjemności, pasje, upodobania, pod red. B. Mazurkowej, z udziałem M. Marcinkowskiej i S. P. Dąbrowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 191–201, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 3072.

Pirecki Piotr, Z problematyki ramy literackiej w komediach plebejskich XVII w. (wybrane zagadnienia), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2002, z. 5, s. 13–26.

Ratajczakowa Dobrochna, Komedia oświeconych 1752–1795, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.

Rysztowski Piotr, Jak napisać historię grafomanii, „Teksty Drugie” 2012, nr 6, s. 346–357.

Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia poezji polskiego Oświecenia, oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

Tutak Kinga, Dedykacja w świetle genologii lingwistycznej, „LingVaria” 2010, nr 1 (9); s. 125–135.

Tyszkiewicz Eustachy, Wincenty Marewicz. Studium obyczajowe, Drukarnia „Gazety Warszawskiej”, Warszawa 1870.

Tyszkiewicz Eustachy, Wincenty Marewicz, „Gazeta Warszawska” 1870, nr 61, s. 3–4; nr 62, s. 3; nr 63, s. 3.

Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie B. Wolska, B. Mazurkowa, T. Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2011.

Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 1 (1788–1789), oprac. K. Maksimowicz, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998.

First Page

147

Last Page

162

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.