•  
  •  
 

Polish Title

Naruszewicz wśród Węgrów

Abstract

The author of the article depicts an unknown chapter of the history of Adam Naruszewicz’s reception abroad in the age of Enlightenment. He presents two testimonies of the interest in the life and work of the eminent Polish historian and poet in the circles of Hungarian Enlightenment: a short biographical study written by János Molnár published in the magazine Magyar Könyvház and the correspondence of József Csehy, who planned to translate the poems of Naruszewicz but his too early and sudden death in the battlefield made it impossible for him to do so.

Polish Abstract

-

Keywords

Adam Stanislaw Naruszewicz’s life and work, reception, Hungary, Enlightenment

Polish Keywords

życie i dzieła Adama Stanisława Naruszewicza, recepcja, Węgry, oświecenie

References

„Magyar Könyv‑Ház” 1793.

„Magyar Könyv‑Ház” 1797.

„Magyar Könyv‑Ház” 1803.

Kazinczy Ferenc, Eredeti munkai, t. II, Utazások, Buda 1839.

Naruszewicz Adam Stanisław, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2005, s. 109, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 4.

Csapláros István, Ferenc Kazinczy (1759–1831) a Polska, „Przegląd Humanistyczny” 1960, nr 3, s. 81–92.

Csapláros István, Przyjaciele w biedzie. Związki polsko‑węgierskie w okresie niewoli 1772–1918, opracował i wstępem poprzedził J. Snopek, Studio Emka, Warszawa 2004.

Csapláros István, Sprawy polskie w literaturze węgierskiej epoki Oświecenia, Uniwersytet Warszawski, Dział Wydawnictw, Warszawa 1961, Prace Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Warszawskiego, 2, Z prac Katedry Filologii Węgierskiej.

Fischinger Andrzej, Felczak Wacław, Polska–Węgry. Tysiąc lat przyjaźni, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa–Budapest 1979.

Latinitas hungarica. Łacina w kulturze węgierskiej, koncepcja i wybór tekstów J. Axer i L. Szörényi, przeł. Jerzy Snopek, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013.

Roguski Piotr, Tułacz polski nad Renem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.

Snopek Jerzy, Dawna Rzeczpospolita wobec Węgier, w: Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, red. nauk. M. Hanusiewicz‑Lavallee, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 640–683.

Snopek Jerzy, Węgry. Zarys dziejów i kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2002.

First Page

163

Last Page

169

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.