•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Od…czytanie „Świata według T. S. Spiveta” Reifa Larsena. Część II: punkty węzłowe dwóch perspektyw interpretacyjnych – liberackiej oraz koncepcji świata jako gry

Abstract

In the second part of the paper devoted to the multidimensional analysis and interpretation of the novel by Reif Larsen, I present another perspective of interpretation – the category of the description of narrative texts related to the concept of the text as a game, manifesting a strong feedback relationship with the theory of liberature. I argue that both these approaches applied to a certain group of artistic operations complement each other perfectly, providing a more comprehensive, multi‑faceted explanation of a literary text. The part that comprises the analysis and interpretation of verbal and non‑verbal elements of the novel by R. Larsen is preceded by the exploration of the paradigm of the text as a game, indicating definitional heterogeneity in this regard.

Polish Abstract

-

Keywords

Reif Larsen, The Selected Works of T. S. Spivet, Katarzyna Prajzner, text as a game, intertextuality, intersemantics

Polish Keywords

Reif Larsen, Świat według T. S. Spiveta, Katarzyna Prajzner, tekst jako gra, intertekstualność, intersematyczność

References

Larsen Reif, Świat według T. S. Spiveta, przełożył Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, ss. 392.

Bartoszyński Kazimierz, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Universitas, Kraków 2004.

Bazarnik Katarzyna, „Książka jako przedmiot” Michela Butora, czyli o liberaturze przed liberaturą, w: Od Joyce’a do liberatury. Szkice o architekturze słowa, pod red. K. Bazarnik, Universitas, Kraków 2002, s. 188–194.

Chrzanowska‑Kluczewska Elżbieta, „Gry językowe” w teoriach naukowych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko, U. Żydek‑Bednarczuk, Energeia, Warszawa 1997, s. 9–16.

Fajfer Zenon, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” nr 5/6 (153/154), 30 czerwca 1999 r., http://www.slideshare.net/mik_krakow/zenon‑fajfer‑liberatura‑aneks‑do‑sownika‑terminw‑literackich; dostęp: 12.12.2015 r.

Fajfer Zenon, Po czym odróżnić liberaturę od literatury (wybrane szczegóły anatomiczne), w: tegoż, Liberatura czyli literatura totalna. Teksty zebrane z lat 1999–2009, pod red. K. Bazarnik, Korporacja Ha!art, Kraków 2010, s. 81–84.

Fajfer Zenon, Liberatura czyli literatura totalna (Aneks do Aneksu do słownika terminów literackich), „FA‑art” 2001, nr 4 (46), s. 10–17.

Filgate Michele, An Interview With Reif Larsen, Bookslut (June 2009), http://www.bookslut.com/features/2009_06_014543.php; dostęp: 12.12.2015 r.

Genette Gérard, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia [Palimpsestes. La littérature au second degré], przeł. Aleksander Milecki, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, pod red. H. Markiewicza, t. 4, cz. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992, s. 107–155.

Hayles Katherine, Writing Machines, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2002.

Heim Michael, Virtual Realism, Oxford University Press, New York 1998.

Jędrzejko Ewa, Strategie tekstotwórcze a mechanizmy gry językowej w literackich nazwach własnych, w: Gry w języku, literaturze i kulturze, red. E. Jędrzejko, U. Żydek‑Bednarczuk, Energeia, Warszawa 1997, s. 65–76.

Łotman Jurij, Funkcje sztuki [rozdział ostatniej książki Nieprzewidywalne mechanizmy kultury, Tallin 2010], przeł. Bogusław Żyłko, „Migotania, przejaśnienia” 2010, nr 4 (29), s. 29–30.

Nycz Ryszard, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Universitas, Kraków 2000.

Prajzner Katarzyna, Tekst jako świat i gra. Modele narracyjności w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.

Pressman Jessica, The Aesthetic of Bookishness in Twenty‑First‑Century Literature, „Michigan Quarterly Rewiev” 2009, vol. XLVIII, issue 4, s. 465–482.

Przybyszewska Agnieszka, Liberackość dzieła literackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.

Skubaczewska‑Pniewska Anna, O różnych rozumieniach dzieła literackiego. Wybrane dwudziestowieczne kierunki literaturoznawcze wobec faktyczności dzieła literackiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.

Szperlik Ewa, Zapach i kolor słów, czyli o próbach intersemiotycznego przekładu i synestezji w utworach Damira Miloša „Smetlar” i „Bijeli klaun”, „Poznańskie Studia Slawistyczne” 2012, nr 2, s. 313–331, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element…/Szperlik_Ewa.pdf; dostęp: 2.02.2016 r.

Szymor‑Rólczak Marta, Literatura w krótkich spodenkach… ale pod krawatem. O niemasowych wytworach rynku wydawniczego dla dzieci i młodzieży w kontekście problemów z określeniem adresata intencjonalnego (przygotowany do druku w tomie będącym pokłosiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Być w mniejszości, być mniejszością” Łódź, 2–4 marca 2016 r.).

Szymor‑Rólczak Marta, Od…czytanie „Świata według T. S. Spiveta” Reifa Larsena. Część I: wybrane szczegóły anatomiczne tekstu liberackiego, „Prace Polonistyczne” 2016, t. 71: Klasycyzm i sentymentalizm jako ponadczasowe zjawiska kultury europejskiej, s. 221–236.

Teoria literatury i metodologia badań literackich, koncepcja, wybór, wstęp i red. nauk. D. Ulicka, Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, Warszawa 1999.

Żyłko Bogusław, Testament naukowy Jurija Łotmana, „Acta Neophilologica” 2012, t. 14, z. 2, s. 259–273.

First Page

171

Last Page

195

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.