•  
  •  
 

Polish Title

Powieści Anny Mostowskiej – ponowne odczytanie

Abstract

Mostowska`s novel had no editon since it`s first publication in the first decade of XIX century. For years her literary output was ignored and depreciated. Undoubtely in spite of some flaws, Mostowska` s literary output includes didactic value, innovatory current and tendency. Mostowska was one from the first woman writers. She engaged herself in cultural and literary life, watched over publication of her works. The premise of modern editing Mostowska`s novel is not only to allow reading after two hundred years of break, in the optimum editorial form, but also to show Mostowska`s achievements in a new light. Contemporary edition is an attempt to re‑read and objectify the clerical image of this author. At the beginning of the edition appeared belief or argument that language fault of author should not prevent the critical edition, especially when we are dealing in the artistic achievements, which was not published outside the first edition ever.

Polish Abstract

-

Keywords

Literature of Enlightenment, Pre‑Romanticism, prose, novel

Polish Keywords

literatura oświecenia, preromantyzm, proza, powieść

References

Mostowska Anna, Moje rozrywki, Wydawnictwo Józefa Zawadzkiego, Wilno 1806.

Mostowska Anna, Astolda, Wydawnictwo Józefa Zawadzkiego, Wilno 1807.

Mostowska Anna, Zabawki w spoczynku po trudach, Drukarnia Diecezjalna, Wilno 1809.

Mostowska Anna, Powieści, Listy, wstęp i oprac. edyt. M. Urbańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Czwórnóg‑Jadczak Barbara, „Strach” czy „Duch” w Zameczku, czyli o problemach narracji w powieści Anny Mostowskiej, „Folia Societatis Scientarum Lublinensis”, vol. XXIII, 1981, s. 3–11.

Czwórnóg‑Jadczak Barbara, „Astolda” Anny Mostowskiej jako powieść sentymentalna, „Annales Universitatis Mariae Curie‑Sklodowska”, vol. I, 7, 1983, s. 89–107.

Czwórnóg‑Jadczak Barbara, „Astolda” Anny Mostowskiej, w: Studia z literatury polskiej i obcej, pod red. L. Ludorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin 1988, s. 90–107.

Dmochowski Franciszek Ksawery, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1956.

Gebethner Józef, Poprzedniczka romantyzmu. Anna Mostowska, Gebethner i Wolff, Kraków 1918.

Jadczak Barbara, Z problemów fantastyki gotyckiej w powieściach Anny Mostowskiej, „Folia Scientiarum Lublinensis”, vol. XXI, 1979, Hum. 2, s. 40–47.

Kleiner Juliusz, Sentymentalizm i preromantyzm, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

Kołłątaj Hugo, Porządek fizyczno‑moralny, oprac. i wstęp K. Opałek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955.

Kostkiewiczowa Teresa, Z oddali i z bliska. Studia o wieku Oświecenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2010.

Kotowa Ida, Pierwsze dzieło Klementyny Tańskiej, ,,Pamiętnik Literacki” 1925/26, s. 206–237.

„Monitor” 1785, nr 4.

Puzio Katarzyna, Niegotyckie zamki gotyckich powieści? (Z twórczości Anny Mostowskiej), „Annales Universitatis Mariae Curie‑Skłodowska”, vol. XX/XXI, Lublin 2002/2003, s. 2–19.

Skrzetuski Józef Kajetan, Przypisy do historii powszechnej dla szkół narodowych na klasę III, Marywil 1782.

Stankowska Halina, Początki powieści historycznej w Polsce, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole 1965.

Staszic Stanisław, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego, Warszawa 1787.

Śniegucka Agnieszka, „Astolda” Anny Mostowskiej. W kierunku eposu, w: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830, pod red. P. Żbikowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999, s. 207–218.

Śniegucka Agnieszka, Zjawy i ruiny społecznie użyteczne. O problematyce wartości w prozie Anny Mostowskiej, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź 2007.

Winiarski Jerzy, O grozie i upiorności w romansie Anny Mostowskiej, „Rocznik Naukowo‑Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie”, z. 10/30, Filologia Polska, Prace Historycznoliterackie, R. 1976, s. 21–38.

Wojciechowski Konstanty, Historia powieści w Polsce, Księgarnia Gubrynowicza i Syna, Lwów 1925.

First Page

197

Last Page

210

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.