•  
  •  
 

Polish Title

Kolacjonowanie przekazów wierszy Franciszka Dionizego Kniaźnina na podstawie wybranych liryków zawartych w autografie poety – dylematy edytorskie

Abstract

Franciszek Dionizy Kniaźnin has created manuscript for a few years. It was a kind of his poetica will. In this collection, titled Poezje Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisane, author included works published in three previous collections volumes of verse as well as completely new poems. Reused works had many editorial alterations compared to original ones. First time published works had been totally unknown before. Poezje Franciszka Dionizego Kniaźnina ręką własną pisane was not published as printed, scientific edition yet. This article describes today’s editor dilemmas about making a critical edition of four first book contained in the first volume of autograph. Mainly it is focused on the problem of comparasion variants of particular texts, which often are very different.

Polish Abstract

-

Keywords

critical edition, autograph, collation, text’s variants

Polish Keywords

edycja krytyczna, autograf, kolacjonowanie, odmiany tekstu

References

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Erotyki, t. 1–2, wyd. w Drukarni Nadwornej J. K. Mci, Warszawa 1779.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Miłość, wierność, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1773, t. 8, cz. 2, s. 368.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Poezje. Edycja zupełna, t. 1–3, wyd. w Drukarni uprzywilejowanej Michała Grölla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci, Warszawa 1787–1788.

Kniaźnin Franciszek Dionizy, Wiersze, t. 1, wyd. nakładem i drukiem Michała Grölla, Księgarza Nadwornego J. K. Mci, Warszawa 1783.

Aleksandrowska Elżbieta, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Monografia bibliograficzna, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1999.

Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”, t. 6: Oświecenie, cz. 1, oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.

Borowy Wacław, Wstęp, w: Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wybór poezji, Wydawnictwo Narodowego Zakładu im. Ossolińskich, Wrocław 1948, s. 5–37.

Górski Konrad, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.

Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, przeł. Maria Bronarska, Barbara Górska, Anna Nikliborc, Joanna Sachse, Olga Szarska, red. nauk. J. Łanowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1987.

Guzek Andrzej, Nota edytorska, w: Franciszek Dionizy Kniaźnin, Wiersze wybrane, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 200–207.

Kalisz Ludwik, Liryka Kniaźnina a poezja klasyczna, „Pamiętnik Literacki” 1924/25, R. XXI, s. 42–60.

Kostkiewiczowa Teresa, Kniaźnin jako poeta liryczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1971.

Mikulski Tadeusz, Nad tekstami Kniaźnina, w: tegoż, W kręgu oświeconych, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960, s. 247–326.

Platt Julian, Józef Kazimierz Świętorzecki (1749 – po 1796), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 1, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 756–761.

Prokopczyk Beata, Odmiany tekstu i problemy edycji wybranych sielanek Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: Warsztaty Młodych Edytorów, Koło Naukowe Edytorów UJ, Rabka 2013, s. 73–83.

Rabowicz Edmund, Stanisław Trembecki w świetle nowych źródeł, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1965.

Zimorowic Józef Bartłomiej, Sielanki nowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka‑Ślęk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999, BN I 287.

First Page

235

Last Page

246

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.