•  
  •  
 

Polish Title

Promocja „Powieści moralnych” Jean‑Françoisa Marmontela

Abstract

The present article discusses in chronological order various forms of promoting Powieści moralneby Jean‑François Marmontel. Since the seventies of the 18th century, it was well‑known French‑Varsovian publisher and bookseller Piotr Dufour who undertook to print and promote the work concerned. However, his attempts to arouse the interest in the publication among the readers proved, in fact, not much successful. Powieści moralne shared a similar fate of many other publications of the Enlightenment period – they were laying useless at the booksellers yet for many years after being published.

Polish Abstract

-

Keywords

publishing and bookselling promotion, Dufour Piotr, translations of French literature, Jean‑Francois Marmontel

Polish Keywords

promocja wydawnicza i księgarska, Dufour Piotr, przekłady literatury francuskiej, Jean‑François Marmontel

References

Katalog ksiąg i komedii znajdujących się u Piotra Dufour, konsyliarza nadwornego, drukarza JKMci i Rzeczypospolitej, Dyrektora Drukarni Korpusu Kadetów, w Warszawie 1784, egz. BN XVIII.1.4109 poz. 1.

Katalog różnych ksiąg, [Warszawa, wyd. i druk. P. Dufour, 1795], egz. BJ 586533 I.

Aleksandrowska Elżbieta, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777: monografia bibliograficzna, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1999.

Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 3 cz. 2, Mazowsze z Podlasiem, oprac. K. Korotajowa, A. Endzel, J. Krauze‑Karpińska i J. Szczepaniec, pod red. K. Korotajowej i J. Krauze‑Karpińskiej, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2001.

Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku.

Źródła, pod red. Z. Golińskiego, t. 1, cz. 1, „Gazeta Warszawska” 1774–1785, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze” Fundacji dla Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Hombek Danuta, Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła, t. 6, Universitas, Kraków 2016.

Rzadkowska Ewa, Francuskie wzorce polskich Oświeconych. Studium o recepcji J. F. Marmontela w XVIII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.

Sinko Zofia, Powiastka w oświeceniu stanisławowskim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982, Studia z Okresu Oświecenia t. 20.

Sinko Zofia, Powieść zachodnioeuropejska w kulturze literackiej polskiego oświecenia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968, Studia z Okresu Oświecenia, t. 8.

Szczepaniec Józef, Spór Posera z Dufourem o „Powieści moralne” Marmontela, „Roczniki Biblioteczne” 1959, z. 3/4, s. 425–440.

First Page

247

Last Page

255

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.