•  
  •  
 

Polish Title

Pracownicy książki w Akademii Połockiej (1812–1820)

Abstract

The paper presents activities of the printing house founded in 1787 at the Jesuit College in Polotsk. The printing house became an academic printing house in 1812; it ceased to exist at the time of the dissolution of the Academy. The group of the most important printing house personnel, including the managing prefects and the employees directly associated with books – from the censors and the coadjutors to the printing house boys, is listed. Based on the existing inventory lists, their workshop, i.e. the printing equipment housed in all the printing house rooms, can be presented in detail, and their printing achievements, i.e. editions of the books stored in the warehouses and the academic bookshop, can be indicated.

Polish Abstract

-

Keywords

Academy, censorship, printing house, printers, printed matter, publishers’ catalogues

Polish Keywords

Akademia, cenzura, drukarnia, drukarze, druki, katalogi wydawnicze

References

Akta wizyty kolegiów i rezydencji Zakonu Jezuickiego, najdujących się w Archidiecezji Mohylewskiej, podane za rok 1818, Nacjanalny Historyčny Archiv Biełarusi (NHAB) w Mińsku. Fond 1781, rkps 26, 1398.

Akta wizyty kolegiów i rezydencji, Rkps NHAB, Mińsk, F 1781, rkps 26, 1398, k. 11 v – 12.

Kalendarz na Rok Pański 1815 Akademii Połockiej Towarzystwa Jezusowego Akademickiej Drukarni. Egz. Biblioteki Czartoryskich K. 429. I.

Komitet szkolny. Akta, raporty, korespondencje szkół etc. 8. Gub.Witebska. C. Połock. Księga z aktami zdawania biblioteki, kancelarii i gabinetów Akademii Połockiej z roku 1822. Vilniaus Universiteto Biblioteka, Wilno, rkps F 2 – KC – 608, k. 80–122.

Muśnicki Nikodem, Historiae Societatis Jesu Rossiacae, conservatae in Alba Russiae et propagatae. Pars secunda: Historiae Alba Russiae Societatis Jesu. Rkps Archiwum Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Kraków, (ATJKr) sygn. 614.

Opisy i inwentarze Kolegium Połockiego skreślone w styczniu 1820 roku. [Z oryginału przepisał Tomasz Wall, Kraków 1907], rkps ATJKr sygn. 1326.

Breżgo Bolesław, Losy bibliotek jezuickich kolegiów w Połocku i Witebsku, „Przegląd Powszechny” 1926, t. 169, z. 1–3, s. 88–94.

Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995, oprac. L. Grzebień SJ przy współpracy Zespołu jezuitów, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Instytut Kultury Religijnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1996, s. 542–543, hasło: Połock.

Grzebień Ludwik, Biblioteka jezuitów w Połocku na przełomie XVIII i XIX wieku, w: Gistoryja i archeologija Połacka i Połackoj zjamli, Nacyjanalny Połacki Gistoryka – Kulturny Muziej – Zapaviednik, Połack 2003, s. 59–63.

Kaczorowski Włodzimierz, Sękowski Roman, Drukarnia połocka w latach 1787–1820. Problemy badawcze i próba odtworzenia produkcji wydawniczej, w: Jezuicka Ars Historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno‑Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2001, s. 219–244.

Kadulska Irena, Akademia Połocka – ośrodek kultury na Kresach (1812–1820), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

Kadulska Irena, Dzieje zbiorów bibliotecznych Akademii Połockiej na Kresach Wschodnich (1812–1820). „Rocznik Gdański” 2001, t. 61, z. 2, s. 71–92.

First Page

257

Last Page

265

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.