•  
  •  
 

Polish Title

Kwestia interpunkcji w utworach poetyckich Ignacego Krasickiego. Spostrzeżenia i uwagi w związku z edycją krytyczną wierszy

Abstract

The issue of determining punctuation of former periods’ compositions in preparation for a critical edition is complicated and arises problems often difficult to solve univocally. This article treats of such situations based on Ignacy Krasicki’s poems, proposes solutions justified by the analysis of the text’s meanings and also points at situations where alternative versions are permissible. The reasoning arrives at a conclusion on editor’s work including punctuation, as endeavors of interpretative nature that are important for the understanding of a text and of its meanings.

Polish Abstract

-

Keywords

punctuation, meaning, Ignacy Krasicki

Polish Keywords

interpunkcja, znaczenie, Ignacy Krasicki

References

Krasicki Ignacy, Dzieła wybrane, oprac. Z. Goliński, t. 1–2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

Krasicki Ignacy, Satyry i Listy, wydanie krytyczne L. Bernackiego, Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1908. Rkps Bibl. Ossol., sygn. 439 III.

Chachulski Tomasz, O interpunkcji Franciszka Dionizego Kniaźnina, w: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej‑Paluchowskiej, red. M. Łukaszuk i M. Maciejewski, Lublin 2006, s. 19–29.

Goliński Zbigniew, Wstęp do: Ignacy Krasicki, Dzieła zebrane, t. 1: Poematy, oprac. Z. Goliński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998, s. 501–505.

Kleiner Juliusz, Drobiazgi z zakresu poezji stanisławowskiej. 2. Średnik czy przecinek w „Żonie modnej”, „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 2, s. 7–95.

Pokrzywniak Józef Tomasz, Dylematy satyryka i moralisty: Pochwała wieku, w: Czytanie Krasickiego, pod red. T. Kostkiewiczowej, R. Doktóra, B. Mazurkowej, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2014, s. 61–69.

First Page

267

Last Page

279

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.