•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Rola wileńskiego typografa Józefa Zawadzkiego w rozwoju czasopiśmiennictwa polskiego na Litwie w epoce porozbiorowej

Abstract

Józef Zawadzki, the Vilnius bookseller and the editor, the animator of many important publishing undertakings, contributed extremely effectively to sustaining and the development of the scientific‑literary movement in Lithuania in the partition age. Moreover, he became involved very actively in coming into existence and publishing periodicals. He spared no effort to publish “Vilnius Daily” (in both periods of appearing it) or “Vilnius Literary Newspaper”. All action taken in this direction resulted from Zawadzki’s belief that magazines would influence the cultural life of the country very positively and be a place of the constructive criticism, as well as publishing and book advertisements. He cared about it both as the experienced editor, for whom the evaluation of published work was extremely helpful in gradual developing publishing successive initiatives, and for the bookseller caring for the information about the available writing production so that it could get through to the widest circle of recipients and arouse their interest.

Polish Abstract

-

Keywords

“Dziennik Wileński” (“Vilnius Daily”), “Gazeta Literacka Wileńska” (“Vilnius Literary Newspaper”), Józef Zawadzki, Lithuania, book announcements, periodic press, Vilnius University, Vilnius

Polish Keywords

„Dziennik Wileński”, „Gazeta Literacka Wileńska”, Józef Zawadzki, Litwa, ogłoszenia księgarskie, prasa periodyczna, Uniwersytet Wileński, Wilno

References

Beauvois Daniel, Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803–1831, przeł. Ireneusz Kania. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.

Ciechowski Wacław, Czasopisma polskie na Litwie [1760–1864]. „Kwartalnik Litewski” 1910, R. I, t. 2, s. 39–66; t. 3, s. 14–40; t. 4, s. 67–96; 1911, R. II, t. 5, s. 101–124.

Cybulski Radosław, Józef Zawadzki – księgarz, drukarz, wydawca, Ossolineum, Wrocław 1972.

Cybulski Radosław, Józef Zawadzki – twórca nowoczesnego ruchu wydawniczego w Polsce, w: Wilno i Kresy Północno‑Wschodnie. Kultura i trwanie, t. 2, red. Elżbieta Feliksiak i Alicja Kisielewska, Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, Białystok 1996, s. 315–326.

Kucharzewski Jan, Czasopiśmiennictwo polskie wieku XIX w Królestwie, na Litwie i Rusi oraz na emigracji, Gebethner i Wolff, Warszawa 1911.

Materiały do dziejów literatury i oświaty na Litwie i Rusi z archiwum drukarni i księgarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie z lat 1805–1865, t. 1, zebrał Tadeusz Turkowski, Drukarnia Józefa Zawadzkiego, Wilno 1935.

Pusz Wiesław, „Nowy Parnas” przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Polska Akademia Nauk, Warszawa 1979.

Szantyr Antoni, Groddeck jako recenzent i redaktor, w: Z dziejów filologii klasycznej w Wilnie, red. Jan Oko, Drukarnia Krajowa, Wilno 1937, s. 180–231.

Turkowski Tadeusz, Nieznane materiały historyczno‑literackie w archiwum Zawadzkich w Wilnie, t. XXXVI, nr 10, osobne odbicie ze Sprawozdań Polskiej Akademii Umiejętności, Warszawa 1931.

Turkowski Tadeusz, Początki „Pamiętnika Warszawskiego” w r. 1814, „Pamiętnik Warszawski” 1931, R. III, z. 10–12, s. 170–176.

Witkowska Alina, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1998.

First Page

281

Last Page

289

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.