•  
  •  
 

Polish Title

Zapomniany panegiryk Ignacego Srzednickiego ku czci Kazimierza Nestora Sapiehy

Abstract

The poem of Ignacy Srzednicki addressed to Kazimierz Nestor Sapieha was created during the Great Sejm, when the addressee served as the Speaker of the Seimas and the General Confederation of the Polish-Lithuanian Commonwealth. The author reconstructs the biography of the creator of the poem, explores the relationship between Srzednicki and Sapieha, as well as analyses and interprets the poem included in the appendix.

Polish Abstract

-

Keywords

Ignacy Srzednicki, Kazimierz Nestor Sapieha, panegyric, the Great Sejm

Polish Keywords

Ignacy Srzednicki, Kazimierz Nestor Sapieha, panegiryk, Sejm Wielki

References

Biester Johann Erich, Kilka listów o Polsce pisanych latem 1791 roku, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, t. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963, s. 185–242.

Estreicher Karol, Bibliografia polska, cz. 3, t. 29 (40), wyd. S. Estreicher, nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1933.

Gorczyn Jan Aleksander, Klejnoty abo herby państwa i rycerstwa, powiatów i miast głównych Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego według obiecadła pamięci łacniejszej położone, Kraków 1630.

Homer, Dzieła, t. 1: Iliada, przekł. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego, Druk. Księży Pijarów, Warszawa 1804.

Naruszewicz Adam Stanisław, Wiersz radosny, czyli dytyramb z okazji zupełnego ozdrowienia Jego Królewskiej Mości, w: tegoż, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo – Akademia Humanistyczna, Warszawa 2005, s. 115–123, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 4.

Potocki Wacław, Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, gniazdo i perspektywa staroświeckiej cnoty płodnej matki, wszystkich świętych i świeckich ozdób przez […], Wydawca Mikołaj Aleksander Schedel, Kraków 1696.

Schulz Friedrich, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, t. 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963, s. 281–673, Biblioteka pamiętników polskich i obcych.

Śrzednicki Ignacy, Jaśnie Oświeconemu Księciu Jmci Saphyi, generałowi szefowi artyl[erii] W[ielkiego] Ks[ięstwa] Lit[ewskiego], marszałkowi Skonf[ederowanych] Stanów Najjaś[niejszej] Rze[czy]p[ospo]l[i]tej Polskiej z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielkiemu niespracowanemu dzielnej duszy mężowi wieśniak spod cienia wiejskiego stanu na wielki i wysoki świat przybywszy dzieło moje partykularne w ręce Pańskie ofiaruję, b.m.r., k. nlb. 2: Biblioteka Instytutu Badań Literackich w Warszawie, sygn. XVIII 2.193; Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, sygn. Qu 895 adl.; Biblioteka im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. XVIII 8575. Wyd. cyfrowe z egz. w IBL.

Śrzednicki Ignacy: Jaśnie Wiel[możnemu] na Małachowicach Nałęcz Małachowskiemu, referend[arzowi] koron[nemu] , marszałkowi Najjaś[niejszej] Rze[czy]p[ospo]l[i]tej Polskiej Skonf[ederowanych] Stanów Koronnych, Kawalerowi Orderów Orła Białego i Św. Stanisława.

Sandeckiemu, Knyszyńskiemu etc. Staroście. Wielkiemu niespracowanemu dzielnej duszy mężowi wieśniak spod cienia wiejskiego stanu na wielki i wysoki świat przybywszy dzieło swoje partykularne w ręce Pańskie ofiaruję, b.m.r., k. nlb. 2: Biblioteka Instytutu Badań Literackich w Warszawie, sygn. XVIII 2.192. Wyd. cyfrowe z tego egz.

Encyklopedia katolicka, t. 2, pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 1976, s. 302–307, hasło: Bernard z Clairvaux.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, t. 4, Warszawa 1883.

Szczepaniec Józef, Drukarnia Wolna Jana Potockiego w Warszawie 1788–1792, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, część pierwsza 1788–1789. Z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 1998 (w serii: Poezja Polityczna Sejmów Doby Oświecenia).

www.katalogszlachty.com; dostęp: 10.02.2016 r.

Zielińska Teresa, Poczet polskich rodów arystokratycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

First Page

291

Last Page

300

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.