•  
  •  
 

Polish Title

Muza w kościele. Poetycka gratulacja Franciszka Dionizego Kniaźnina z okazji konsekracji Księdza Adama Stanisława Naruszewicza Biskupa Koadiutora Smoleńskiego

Abstract

The Ode written by Franciszek Dionizy Kniaźnin is the last one in the series of six odes entitled For the occasion of consecration of priest Adam Stanisław Naruszewicz, the Archbishop coadjutor of Smoleńsk (Z okoliczności tejże [konsekracji Ks(iędza) A(dama) S(tanisława) Naruszewicza B(iskupa) K(oadiutora) S(moleńskiego)]. The odes were published in 1775 in the magazine ‘Pleasant and useful games’ („Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”). They are a poetic account of a celebration held on 25th or 28th May 1775 in St. John’s collegiate church in Warsaw and at the same time panegyric praising merita of the poet Bishop. The work is very interesting especially as a documentary as it lists names of guests that gathered for the celebrations, one of which was the king Stanisław August Poniatowski. It also shows relationships among the elite of the capital city at the time. It is worth noting that the way of illustrating is typical for Kniaźnin in a sense and introduces mythological elements in the description of religious celebration.

Polish Abstract

-

Keywords

the Polish Enlightenment, panegyric, occasional poetry, ‘Pleasant and useful games’

Polish Keywords

oświecenie stanisławowskie, panegiryk, poezja okolicznościowa, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”

References

Oda VI Z tejże okoliczności [konsekracji X(iędza)A(dama) S(tanisława) Naruszewicza B(iskupa) K(oadiutora) S(moleńskiego)], „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1775, t. 12 cz. 1, s. 25–31.

Aleksandrowska Elżbieta, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zm. i popr., Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 1999.

Borowy Wacław, W cypryjskim powiecie, w: tegoż, Studia i rozprawy, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1952, s. 77–108.

Nowak Zbigniew, Kazimierz Brodziński (1791–1835), w: Pisarze polskiego oświecenia, t. 3, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1996, s. 251–283.

Korespondencja Adama Naruszewicza. 1762–1796. Z papierów po Ludwiku Bernackim uzupełnił, opracował i wydał J. Platt, pod red. T. Mikulskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1959.

Kostkiewiczowa Teresa, Kniaźnin jako poeta liryczny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971.

Kostkiewiczowa Teresa, Koncepcja poezji i poety we wczesnej twórczości Kniaźnina, w: Prace z poetyki poświęcone VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, red. M. R. Mayenowa, J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968, s. 197–219.

Kostkiewiczowa Teresa, Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Kumor Bolesław, Nieznane przyczynki źródłowe do biografii biskupa Adama Naruszewicza, „Pamiętnik Literacki” 1964 z. 55/2, s. 455–480.

Mazurkowa Bożena, Na ziemskich i niebieskich szlakach. Studia o poezji Franciszka Zabłockiego i Franciszka Dionizego Kniaźnina, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.

Naruszewicz Adam Stanisław, Poezje zebrane, wyd. B. Wolska, t. 1–4, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo – Akademia Humanistyczna, Warszawa 2005–2015, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia.

Platt Julian, Adam Naruszewicz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 22/1, z. 92, Warszawa 1977, s. 554–561.

Sarbiewski Maciej Kazimierz, Liryki oraz Droga rzymska i fragment Lechiady, przeł. Tadeusz Karyłowski, oprac. M. Korolko przy współudziale J. Okonia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1980.

Starnawski Jerzy, Król Stanisław August jako czytelnik, w: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, red. H. Dziechcińska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa–Łódź 1985, s. 177–185.

First Page

301

Last Page

311

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.