•  
  •  
 

Polish Title

Filomela, słowik i poeta. O Naruszewiczowskim przekładzie ody Jeana‑Baptiste’a Rousseau

Abstract

The article is devoted to the analysis of the poem by Adam Naruszewicz Duma do słowika that is the translation of the ode by Jean‑Baptise Rousseau, A Philomele. The poem’s narrative order is marked out by the comparison of the two texts; and all that is done to show the way Polish poet rendered the original text. In the article particular attention is paid to the differences between fragments of the French work and Polish Duma do słowika. But above all, the analysis brings out the fact that Naruszewicz’s style was quite distinct, and the relation of lyrical I to the recipient of the utterance is slightly different from that in the Rousseau’s poem, which is particularly noticeable in the ending passage of the Polish work. Important features of the Naruszewicz‑as‑a‑translator’s technique are also discussed.

Keywords

ode, translation, style, mythology, nature

Polish Keywords

oda, tłumaczenie, styl, mitologia, przyroda

References

Naruszewicz Adam Stanisław, Poezje zebrane, t. 1, wyd. B. Wolska, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo – Akademia Humanistyczna, Warszawa 2005, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, t. 4.

Owidiusz, Przemiany (Metamorfozy), tłum. B. Kiciński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2002.

Rousseau Jean‑Baptiste, Oevres de… avec une introduction sur sa vie et ses ouvrages et un nouveau commentaire par Antoine Latour, Paris 1769.

Borowy Wacław, O poezji polskiej w wieku XVIII, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.

Brayer Jean, Rousseau (Jean‑Baptiste), w: Dictionnaire des lettres françaises. Le XVII e siècle, sous la direction du cardinal G. Grente. Ėdition revue et mis à jour sous la direction de F. Moureau, Fayard et Librairie Générale Française, Paris 1995, s. 1142–1143.

Dąbrowski Roman, Między przemijaniem a wiecznością. „Hymn do Czasu”, w: Czytanie Naruszewicza, cz. 1, pod red. B. Wolskiej, T. Kostkiewiczowej i B. Mazurkowej, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2015, s. 303–327, Czytanie Poetów Polskiego Oświecenia, t. 3, cz. 1.

Klimowicz Mieczysław, Oświecenie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998. Wielka Historia Literatury Polskiej.

Kostkiewiczowa Teresa, Duma, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. tejże, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2006, s. 85–88.

Platt Julian, „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne” 1770–1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1986.

Platt Julian, Inspiracje literackie Naruszewicza i innych poetów „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, „Pamiętnik Literacki” 1970, t. 61, z. 2, s. 241–280.

Pomeau René, L’Age classique III. 1680–1720, wyd. B. Arthaud, Paris 1971. Littérature Française, collection dirigée par Claude Pichois.

Sabatier Robert, Histoire de la poésie française, t. 4: La Poésie du dix‑huitième siècle, Albin Michel, Paris 1975.

Wolska Barbara, Adama Naruszewicza przekłady nowożytnej poezji europejskiej, „Wiek Oświecenia” 2013, t. 29: Przekład, s. 215–216.

Zgorzelski Czesław, Naruszewicz‑poeta, w: Od Oświecenia ku Romantyzmowi i współczesności: (szkice historyczno‑literackie), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978, s. 51–83.

First Page

25

Last Page

33

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.