•  
  •  
 

Abstract

Despite the fact that radio documentaries broadcast mainly strong emotions, the news valu of this genre is also an essential feature. Therefore, it is necessary to describe the potential of such works to expand knowledge about the surrounding world which could be significant for the listeners. The aim of this article is to present theses put forward by scholars with regard to radio documentaries. Researchers’ analyses are related to the genre’s potential to broaden people’s minds and influence the recipient’s perception.

Keywords

cognitive qualities, radio broadcasting, radio reportage

References

Antczak J., „Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall”, Rosner i Wspólnicy, Warsaw 2007.

Jakobson R., „Poetyka w świetle językoznawstwa”, in: „Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia”, t. 2, oprac. H. Markiewicz, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1976, pp. 22–69.

Kaziów M., „Artystyczny reportaż radiowy. Reporter: autor i reżyser”, Kontrasty” 1976, No. 3, p. 36.

Klimczak K., „Funkcje i odbiór reportażu radiowego (na przykładzie wybranej grupy studentów UŁ). Kilka uwag o instytucji słuchacza”, Media – Społeczeństwo – Kultura. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie 2009, No. 1, pp. 55–65.

Klimczak K., „Jak go słyszą? Studenci o reportażu radiowym. Uwagi o instytucji słuchacza”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2008, No.11, pp. 287–299.

Klimczak K., Kilka uwag o semantyce dźwięku”, in: „Styl – dyskurs – media”, ed. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2010, pp. 471–484.

Klimczak K., O estetyce i etyce w reportażach Janiny Jankowskiej”, in: „Media Studies. Refleksja nad stanem obecnym”, ed. K. Stępnik, M. Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, pp. 377–384.

Krąpiec M.A., „Epistemologia”, in: „Powszechna encyklopedia filozofii”, t. 3, ed. idem, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, pp. 193–200.

Kwiatkowski M.J., „Reporterskie formy radiowe i szkolenie reporterów i sprawozdawców radiowych”, Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Studiów Programowych, Warsaw 1965.

Laboratorium Reportażu, „Idea”, http://www.e-fotowarsztat.pl/o_nas/idea [access: 30.09.2010].

Maziarski J., „Anatomia reportażu”, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1966.

Miller M., Dziennikarstwo jako narzędzie poznania”, in: „Dziennikarstwo, media, społeczeństwo”, ed. S. Mocek, Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas, Warsaw 2005, pp. 31–43.

Pleszkun-Olejniczakowa E., „Od kreacji do znaczenia (Na podstawie wybranych tekstów audialnych)” , in: O mediach i komunikacji”, ed. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachury, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2010, pp. 153–186.

Pleszkun-Olejniczakowa E., O reportażu radiowym”, in: „Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym”, ed. K. Stępnik, M. Piechota, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, pp. 115–123.__

Pruszyński A., „Reportaż radiowy w szkole – możliwości i korzyści”, in: „Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku”, ed. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania: Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Cracow–Rzeszow 2005, pp. 147–155.

Skarżyńska M., „Reportaż radiowy w Programie 1 Polskiego Radia”, in: „Język w mediach elektronicznych”, ed. J. Podracki, E. Wolańska, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warsaw 2008, pp. 27–38.

Steciąg M., „Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.

Wolny-Zmorzyński K., „Reportaż — jak go napisać?”, Fosze, Rzeszow 1995.

Wolny-Zmorzyński K., „Reportaż. Między literaturą a publicystyką”, in: „Dziennikarstwo i świat mediów”, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, Cracovia, Cracow 1996, pp. 173–180.

First Page

131

Last Page

139

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.