•  
  •  
 

Abstract

This article consists of two parts. In the first one, I analyse relations between a reportage and a feature. Differences can be found in the way these notions are defined by scholars in Poland and in Western Europe. Polish radio documentaries are based on authenticity, while in a feature the truth intermingles with fiction. My Lobotomy, by David Isay and Piya Kochhar, serves as an example of a work which presents both authentic characters and some fictional elements. In the second part of the article I focused on the analysis of this American feature. As far as I am concerned, what makes the work most interesting is the relationship between the protagonist’s authentic and spontaneous reactions and the read out narrative sequences.

Keywords

radio, feature, radio documentary

References

Bachura J., “Feature – the marriage of Fact and Fiction”, in: “Radio – Community, Challenges, Aesthetics”, [Print].

Bauer Z., „Gatunki dziennikarskie”, in: „Dziennikarstwo i świat mediów”, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Cracow 2010, pp. 143–173.

Budzyński A., „Feature – gatunek otwarty”, Antena 1983, No. 23, p. 14.

Fischer E.K., “Hoerpiel. Form und Funktion” [on-line], http://www.mediaculture-online.de/Autoren_A-Z.253+M53913aff3f5.0.html [access:13.03.2013].

Jarisch J., “Was ist eigentlich ein Feature?” [on-line], http://www.yeya.de/journal/faq [access: 4.02.2013].

Kąkolewski K., „Reportaż” [Entry], in: „Słownik literatury polskiej XX wieku”, ed. A. Brodzka et al., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1993, p. 930–935.

Klimczak K., „Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu”, Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2011.

Koźniewski K., Rzeczywistość i fikcja”, in: S. Baczyński, A. Kijowski, „Pisma krytyczne”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1963, as cited in: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, „Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006, p. 57.

Pleszkun-Olejniczakowa E., „«Muzy rzadko się do radia przyznają». Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych”, Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012.

Pleszkun-Olejniczakowa E., „Reportaż to gra uczuć i emocji. O reportażach radiowych współczesnych twórców Polskiego Radia”, in: „Media studies. Refleksja nad stanem obecnym”, ed. K. Stępnik, M. Rajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, p. 365–376.

Tuszewski J., „Paradoks o sławie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2002.

Wiegner H., „Funkcja form reporterskich w «Programie dla Zagranicy» Polskiego Radia”, Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warsaw 1972.

Wolny K., „Reportaż – jak go napisać?”, Fosze, Rzeszow 1996.

http://soundportraits.org/on-air/my_lobotomy/page4.php [access:23.03.2014].

http://soundportraits.org/on-air/my_lobotomy/transcript.php [access:8.06.2013].

http://storycorps.org/about/press-room-news/ [access:23.03.2014].

First Page

159

Last Page

167

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.