•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The autobiographical documentary has a number of elements which resemble those of a reality show. Such documentaries can be considered to be young directors’ responses to this TV genre and its celebration of voyeurism. The purpose of this article is to outline the similarities and differences between these two genres. The article consists of four parts: the first discusses the essence of the autobiographical documentary, the second focuses on the reality show, the third analyses the movie Moje dwadzieścia okrążeń by Łukasz Konopa, and the fourth is a summary of the considerations made in the text.

Keywords

film, film of fact, reality show

References

Barczyk A., Fiołek-Lubczyńska B., “Film of facts and film of fictions – two pictures of catharsis in film”, a speech during International Congress in Comparative Studies „Human in Language, Literature, Culture” (Daugavpils, 14–16.11.2013 r.).

Barczyk A., Nolbrzak R., „Przed kamerą zamiast na kozetce u psychologa? Terapeutyczna funkcja polskich dokumentów autobiograficznych”, a speech during Ogólnopolska Sesja Naukowa Kinoanaliza (Lodz, 22–24.11.2013 r.).

Fiołek-Lubczyńska B., „Tradycja i nowatorstwo współczesnego polskiego kina dokumentalnego (po 1989 r.) Bliżej rzeczywistości, bliżej człowieka…”, in: „O mediach i komunikacji. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, ed. E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, M. Worsowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2010, pp. 217–230.

Krzpiet M., „Fenomen ekshibicjonizmu w telewizji”, Impuls, Cracow 2005.

Łuszczek K., „Nowoczesna telewizja, czyli bliskie spotkania z kulturą masową”, Maternus Media, Tychy 2004.

Mrozowski M., „Media masowe. Władza, rozrywka i biznes”, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warsaw 2001.

Piotrowska A., „Wiwisekcja”, Tygodnik Powszechny 2000, No. 8, p. 13.

Przylipiak M., „Poetyka kina dokumentalnego”, 2nd ed., en., rev. ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk–Slupsk 2004.

„Reality show kontra film dokumentalny”, http://www.stopklatka.pl/wydarzenia/wydarzenie.asp?wi=68883 [access: 31.03.2012].

Sobolewski T., „Obiektyw życia”, Gazeta Wyborcza 2000, No. 69, p. 15.

Sulima R., „Oko ‘Wielkiego Brata’”, in: „Podglądanie ‘Wielkiego Brata’”, ed. W. Godzic, Rabid, Cracow 2001, pp. 25–36.

Uszyński J., „Telewizyjny pejzaż genologiczny”, Telewizja Polska S.A. Centrum Strategii – Akademia Telewizyjna, Warsaw 2004.

Wimmer R.D., Dominick J.R., „Mass media. Metody badań”, transl. T. Karłowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2008.

Wiśniewska A., „«Takiego pięknego syna urodziłam» Marcina Koszałki, czyli zaprzepaszczony potencjał krytyczny dokumentu autobiograficznego”, in: „Polskie kino dokumentalne 1989–2009. Historia polityczna”, ed. A. Wiśniewska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warsaw 2011, pp. 41–65.

http://www.filmpolski.pl/fp/index.php/4223470 [access: 3.04.2012].

First Page

177

Last Page

184

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.