•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

This article is an attempt to seek answers to the question of whether so-called hate speech in the media constitutes a reporting of facts and reflects real social and cultural life or pursues other aims, for example: the persuasive and manipulative creation of a desired reality innate in the functioning of a commercial and persuasive media. The author attempts from the axiological perspective of the media, as well as from the semiological and linguistic perspectives, to answer the question of what the role of media language is in shaping and promoting real attitudes of hostility and hatred, and conversely, how cultural and media tendencies shape hate speech in the media. The author does not analyse the material aspect of language, but rather tries to look critically at certain trends shaping new forms of media language that bear negative values.

Keywords

hate speech, media, media ethics, hate, speech

References

Babolin S., “Produzione di senso, Hortus Conclusus”, Rome 1999.

CBOS, „Społeczna percepcja przemocy i mowy nienawiści. Komunikat z badań”, http://www.cbos.pl/-SPISKOM.POL/2007/K_074_07.PDF [access: 14.06.2015].

Drożdż M., „Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów”, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnow 2005.

Drożdż M., „Media. Teorie i fikcje”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005.

Drożdż M., „Osoba i media. Personalistyczny paradygmat etyki mediów”, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnow 2005.

Iłowiecki M., „Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce”, Fronda PI, Warsaw 2012.

Jan Paweł II, „Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w Olsztynie, 6 czerwca 1991 roku”, in: Jan Paweł II, „Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie”, 3. ed., Wydawnictwo Znak, Cracow 2005.

Jan Paweł II, „Prawdziwi chrześcijanie i znakomici dziennikarze”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/dziennikarze_04062000.html [access: 20.09.2006].

Kowalski S., Tulli M., „Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści”, W.A.B., Warsaw 2003.

Orliński W., „Wolność słowa, także kłamliwego”, Gazeta Wyborcza 2006, 1.03, p. 19.

Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Etyka w mediach”, Vatican City 2000, No. 23.

Postman N., „Das Zeitalter des Showbusiness”, in: „Kursbuch Medienkultur. Die maßgeblichen Theorien von Brecht bis Baudrillard”, ed.. C. Pias, J. Vogl, L. Engell, O. Fahle, B. Neitzel, DVA, Stuttgart 2000, pp. 223–233.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu”, transl. L. Niedzielski, Wydawnictwo Muza, Warsaw 2002.

First Page

19

Last Page

30

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.