•  
  •  
 

Abstract

This article presents television news as a rhetorical act. Television news is understood as an account of an event usually comprising of a short introduction and a few minutes of film footage (sometimes referred to as the editorial), created as a result of the work of reporters, broadcast on television, usually as one of the elements in the structure of a news magazine, but also as an element of the programme blocks of news television channels. Television news functions in the media as one of the elements of the strategic actions of media broadcasters, focused on specific purposes, including image-building and political and economic goals. News is created as a response to specific events, it fulfils the need for information, but also serves the creation of a certain image of the world, focusing attention on certain aspects of reality, evaluating it, persuading viewers of the importance or unimportance of certain events. It plays an informative, creative, conceptual, stimulating, evaluative and ultimately aesthetic role. In order to achieve these objectives it is appropriately constructed, taking into account the characteristics and needs of the recipient and the ethos of the broadcaster. In this sense, it is therefore a “rhetorical” act – intentional, deliberate, constituting a response to a specific situation (it is historically, socially and politically conditioned) and addressed to specific recipients.

Keywords

news, rhetorical act, television, persuasion, information

References

Arystoteles, „Retoryka”, in: idem, „Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka”, transl. H. Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004.

Bauer Z., „Gatunki dziennikarskie”, in: „Dziennikarstwo i świat mediów”, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Cracow 2000, pp. 143–173.

Bitzer L.F., “The Rhetorical Situation”, Philosophy & Rhetoric 1968, No. 1, pp. 1–14.

Bourdieu P., „O telewizji. Panowanie dziennikarstwa”, transl. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, ed. M. Jacyno, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009.

Campbell K.K., “Modern Rhetoric”, in: “Encyclopedia of Rhetoric”, ed. T.O. Sloane, Oxford University Press, New York 2001.

Campbell K.K., Huxman S.S., Burkholder T.R., “The Rhetorical Act. Thinking, Speaking and Writing Critically”, Wadsworth, Belmont 2003.

Czyżewski M., Dunin K., Piotrowski A., „Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2010.

Francuz P., „O rozumieniu telewizyjnych audycji informacyjnych”, Zeszyty Telewizyjne 2005, No. 8, pp. 19–35.

Fras J., „Dziennikarski warsztat językowy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 1999.

Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K., „Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania”, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszow 2000.

Gajda J., „Media w edukacji”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Gdansk 2007.

Iłowiecki M., „Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach”, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2003.

Jensen K.B., “The Social Semiotics of Mass Communication”, Sage Publications, London 1995.

Karwat M., „Medialna mitologia faktów”, in: „Współczesne oblicza mediów”, ed. J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2005, pp. 44–69.

Kudra A., „News jako funkcja”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Literaria Polonica 2010, No. 13, pp. 399–404.

Liberek J., „Informacja czy manipulacja? Jak Gazeta Wyborcza pisze o Kościele”, Więź 1992, No. 11, pp. 21–25.

Lisowska-Magdziarz M., „Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2008.

Maslow A., „Motywacja i osobowość”, transl. J. Radzicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2006.

Maziarski J., „Informacja”, in: „Encyklopedia wiedzy o prasie”, ed. J. Maślanka, Ossolineum, Wroclaw 1976, pp. 107–109.

Miś L., „Demonstracje retoryczne w telewizyjnym programie informacyjnym «Fakty» – TVN”, in: „Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego”, ed. R. Karpiel, K. Leszczyńska, Zakład Wydawniczy Nomos, Cracow 2004, pp. 323–334.

Mrozowski M., „Media masowe. Władza, rozrywka i biznes”, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warsaw 2001.

Mrozowski M., „Telewizyjne programy informacyjne – polskie i zagraniczne (analiza porównawcza)”, Studia Medioznawcze 2009, No. 3, pp. 27–49.

Palczewski M., „Cała prawda o newsie. Definicja – granice poznania – konteksty”, in: „Teorie komunikacji i mediów”, Vol. 4, ed. M. Graszewicz, J. Jastrzębski, Oficyna Wydawnicza Atut, Wroclaw 2011, pp. 53-73.

Pisarek W., „Podstawy retoryki dziennikarskiej”, in: „Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja”, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, 4. ed., rev., exp., up. ed., Universitas, Cracow 2008, pp. 361–377.

Pratkanis A., Aronson E., „Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień”, transl. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2003.

Reeves B., Nass C., „Media i ludzie”, transl. H. Szczerkowska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 2000.

„Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego”, ed. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Wydawnictwo Auteus, Cracow 1997.

Schramm W., “The Nature of News”, Journalism Quarterly 1949, No. 26, pp. 259–269.

Silverstone R., “Television and Everyday Life”, Routledge, London 1994, as cited in: S. Allan, „Kultura newsów”, transl. A. Sokołowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2004, p. 116.

Sobczak B., „Informowanie (nie)etyczne. O etyce dziennikarskiej i manipulacji w mediach”, in: „Retoryka i etyka”, ed. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznan 2009, pp. 183–201.

Szulczewski M., „Informacja”, in: „Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia”, ed. B. Golka, M. Kafel, Z. Mitzner, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1964, pp. 91–97.

Tetelowska I., „Informacja jako odrębny gatunek prasowy”, in: eadem, „Szkice prasoznawcze”, Ośrodek Badań Prasoznawczych, Cracow 1972.

Wasilewski J., Skibiński A., „Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej”, Diffin, Warsaw 2008.

Whitehead J.L., “Factors Of Source Credibility”, Quarteley Journal of Speech 1968, No. 54, pp. 59–63.

Wojtak M., „Gatunki prasowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Worsowicz M., „«Mam newsa!», czyli o problemie naukowców i marzeniu dziennikarzy”, in: „News wobec wyzwań XXI wieku”, ed. M. Palczewski, M. Worsowicz, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Lodz 2010, pp. 9–24.

Zwoliński A., „Słowo w relacjach społecznych”, WAM, Cracow 2003.

Żórawski K., „Długi stół. Skrypt dla dziennikarzy programów informacyjnych”, Telewizja Polska S.A., Warsaw 2004.

http://www.tnsglobal.pl/informacje/telewizja-trzyma-sie-mocno-nowe-urzadzenia-przynoszanowe-wzorce-ogladania-infografika/ [access: 21.03.2015].

http://wyborcza.pl/1,76842,15095765,Dla_60_proc__Polakow_TVP_ jest_dobra_telewizja_publiczna_.html [access: 21.03.2015].

First Page

43

Last Page

58

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.