•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The author analyses several selected speeches of Italian politicians: the founder of the Forza Italia party, Silvio Berlusconi; the founder and leader of the Five Stars Movement, Beppe Grillo; and the current Prime Minister of Italy, Matteo Renzi. The study makes it possible to evaluate whether the conditions for the ideale Sprechsituation (the ideal speech situation) of Jürgen Habermas are fulfilled in analysing the public discourse. Particular attention will be given to the relationship between the persuasiveness of the communication and the problem of legitimacy.

Keywords

persuasiveness, political communication, the ideal speech situation, emphasis, the legitimacy of power

References

„Anadiploza” [Entry], in: „Słownik języka polskiego PWN”, http://sjp.pwn.pl/sjp/anadiploza; 2549890 [access: 4.11.2015].

Arystoteles, „Etyka nikomachejska”, as cited in: Aristotelis, “Ethica Nicomachea”, recognovit F. Susemihl, Teubner, Lipsiae 1880.

Arystoteles, „Etyka wielka”, in: idem, „Dzieła wszystkie”, Vol. 5, transl. D. Gromska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1996, pp. 338–344.

Baciak P., „Internet – Agora XXI wieku? Rozważanie w świetle teorii demokracji deliberatywnej autorstwa Jürgena Habermasa”, Global Media Journal – Polish Edition 2006, No. 2 (2), pp. 136–139, http://globalmediajournal.collegium.edu.pl/artykuly/jesien%202006/Baciak-Internet%20-%20Agora%20XXI%20wieku.pdf [access: 4.11.2015].

„Beppe Grillo: humorysta, bloger, polityk”, http://pl.euronews.com/2012/05/22/beppe-grillo-humorysta-bloger-polityk/ [access: 4.11.2015].

Capek-Habekovič R., Palaich S., “Parola a te!”, Heinle Cengage Learning, Boston 2009.

“Chi c’è dietro Beppe Grillo? Ritratto di Casaleggio, lo stratega 5Stelle”, http://www.iltempo.it/politica/2012/10/01/chi-c-e-dietro-beppe-grillo-ritratto-di-casaleggio-lo-stratega-5stelle-1.3130 [access: 11.02.2015].

Cyceron M.T., „O mówcy”, transl. B. Awianowicz, Wydawnictwo Antyk, Warsaw 2011.

Daconto C., “I 10 politici più importanti del 2014”, http://www.panorama.it/news/politica/i-10-politici-piu-importanti-2014/ [access: 4.11.2015].

Dziurlikowska I., „Włoska prezydencja pod znakiem rozwoju”, http://www.uniaeuropejska.org/wloska-prezydencja-pod-znakiem-rozwoju [access: 4.11.2015].

„Emfaza” [Entry], in: „Słownik języka polskiego PWN”, http://sjp.pwn.pl/slowniki/emfaza.html [access: 4.11.2015].

Felsner K., Helbig H., Manz T., „Arbeitsbuch Lyrik”, Akademie Verlag GmbH, Berlin 2012.

Fras J., „Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2005.

Gimmler A., “Deliberative Democracy, the Public Sphere and the Internet”, Philosophy & Social Criticism 2001, Vol. 27, pp. 21–39.

Habermas J., „Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns”, Frankfurt am Main 1984.

Kujawska-Lis E., „Dickensowskie anafory w polskim przekładzie”, Prace Językoznawcze 2009, Issue 11, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, pp. 115–133.

“Matteo Renzi, la mia storia. Chi sono”, http://www.matteorenzi.it/chi-sono/ [access: 4.11.2015].

Kwintylian, „Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X”, transl. and ed. M. Brożek, Ossolineum, Wroclaw 1951.

Nieć M., „Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna”, LEX Grupa Wolters Kluwer, Warsaw 2010.

Pisarek W., „Perswazja – jak ją widzą, jak ją piszą”, in: „Język perswazji publicznej”, ed. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznan 2003, pp. 9–17.

„Silvio Berlusconi”, http://ludzie.wprost.pl/sylwetka/Silvio-Berlusconi/ [access: 4.11.2015].

“The world’s 50 most powerful blogs”, http://www.theguardian.com/technology/2008/mar/09/blogs [access: 4.11.2015].

Zdunkiewicz D., „Językowe środki perswazji w homiliach (na przykładzie tekstów Jana Pawła II)”, in: „Język a kultura”, Vol. 4 „Funkcje języka i wypowiedzi”, ed. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wiedza o Kulturze, Wroclaw 1991, pp. 149–157.

Żardecka-Nowak M., „Demokracja deliberatywna jako remedium na ponowoczesny kryzys legitymizacji władzy”, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie 2008, Vol. III, pp. 29–40, http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TPol3/Zardecka.pdf [access: 4.11.2015].

http://archivio.internazionale.it/news/unione-europea/2014/07/02/il-discorso-integrale-di-matteorenzi-al-parlamento-europeo [access: 4.11.2015].

http://www.beppegrillo.it/videos/0_s49orvgm.php [access: 4.11.2015].

http://www.repubblica.it/2004/a/sezioni/politica/festaforza/discesa/discesa.html [access: 4.11.2015].

https://www.youtube.com/watch?v=cbkaEeG721Y [access: 4.11.2015].

https://www.youtube.com/watch?v=go4FPwf0aVI [access: 4.11.2015].

First Page

59

Last Page

73

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.