•  
  •  
 

Abstract

The aim of this paper is to verify the capacities and limitations of the newspaper column (understood as a genre) as a tool for creating the image of its author. In the paper, the distinguishing features of a column are first presented, and then a hypothesis is proposed for predicting which attributes of its author may be generated by the column’s features. This hypothesis is juxtaposed with the results of empirical research. The main task of this research was to read the texts of one of two Polish columnists – Krzysztof Varga and Szymon Hołownia – and subsequently answer questions indicating the authors’ attributes. This procedure made it possible to recreate the image of the text’s author. The results demonstrated the influence of the column’s distinguishing features on the image of its author inferred by readers.

Keywords

column, image, image researches

References

Barańska-Szmitko A., „Wizerunek Krzysztofa Vargi komunikowany słowem. Reprezentacja językowa cech przypisywanych autorowi tekstu”, in: „Badanie i projektowanie komunikacji 2”, ed. M. Grech, A. Siemes, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2013, pp. 155–177.

Barańska-Szmitko A., „Wizerunek Szymona Hołowni komunikowany w jego felietonach”, in: „Badanie i projektowanie komunikacji 3”, ed. M. Wszołek, Wydawnictwo Libron, Wroclaw 2014, pp. 173-196.

Budzyński W., Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki”, Wydawnictwo Poltext, Warsaw 2008.

Chudziński E., „Felieton. Geneza i ewolucja gatunku”, in: „Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja”, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, ed. 4, rev., exp., up. ed., Universitas, Cracow 2008, pp. 345–360.

Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2007.

Fleischer M., „Typologia komunikacji”, Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 1999.

Grech M., „Badanie wizerunku – metody ankietowe. Metodologia badań”, in: „Badanie wizerunku: ludzie, marki, branże”, ed. M. Grech, Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012, pp. 11–26.

Jedliński R., „Gatunki publicystyczne w szkole średniej”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1984.

Klein, „Felieton – niektóre historyczne i teoretyczne aspekty gatunku”, Polonistyka 1983, No. 4, pp. 97–104.

Maziarski J., „Felieton”, in: „Encyklopedia wiedzy o prasie”, ed. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1976.

Niczyperowicz A., „Przepis na felieton”, in: „Abecadło dziennikarza”, ed. A. Niczyperowicz, Kontekst, Poznan 1996, pp. 45–57.

Niczyperowicz A., „Felieton. Piękny pasożyt”, in: „Dziennikarstwo od kuchni”, ed. A. Niczyperowicz, TS, Poznan 2001, pp. 81–94.

Norwid C.K., „O felietonie felieton”, in: C.K. Norwid, „Pisma wybrane”, Vol. 4: „Proza”, ed. J.W. Gomulicki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1968

Siemes A., „Jak badać komunikację”, Communication Design Magazine 2011, Vol. 1 [online], http://www.cd-magazine.uni.wroc.pl/artykul/jak_badac_komunikacje/ [access: 6.01.2014].

Sławkowa E., „Style współczesnego felietonu (Z zagadnień stylistyki gatunku)”, in: „Gatunki mowy i ich ewolucja”, Vol. 1: „Mowy piękno wielorakie”, ed. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Katowice 2000, pp. 305–315.

Stasiński P., „Poetyka i pragmatyka felietonu”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1982, pp. 5–17.

Steciąg M., „Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym”, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gora 2006.

Wojcik K., „Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. Poradnik dla praktyków”, Wydawnictwo Placet, Warsaw 2009.

Wojtak M., „Analiza gatunków prasowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Wojtak M., „Gatunki prasowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Wojtak M., „Rola stylizacji w modyfikowaniu poetyki felietonu”, „Prace Filologiczne” 2007, Vol. 53, pp. 735–744.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., „Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006.

First Page

115

Last Page

129

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.