•  
  •  
 

Abstract

The subject of the article is to present an outline of the reception of Julian Tuwim’s works in the last decade. “The Prince of Poets” of the interwar period, well known in the post-war era, is less and less known today. Post-war generations of poets made no particular references to Tuwim and his poetry, and even though many critical works are being published about him, Tuwim’s works do not engage critics who would be able to reconnect his writing with the contemporary world. Tuwim is disappearing from school literary curricula, contemporary readers remember only his children’s poems and one can doubt whether this situation can be changed by an extensive, multifaceted work by Piotr Matywiecki Twarz Tuwima (Tuwim’s face), the comprehensive and readable biography of the poet. It is an important book which tackles a number of vital questions concerning for instance the tragic alienation of the Polish Jew who lived between two cultures and wanted to be excluded from neither.

Keywords

Julian Tuwim – contemporary reception

References

“Bal w operze” – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne, red. M. Stanik, Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie “Nowa Humanistyka”, Poznan 2013; on-line: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/wp-content/uploads/2013/09/Bal-w-Operze-75-lat-poematu.-Teksty-pokonferencyjne.pdf [accessed on: 30.10.2014].

Frajlich Anna, Aby wiatr namalować, Oficyna Stanisław Gliwa, London 1976.

Frajlich Anna (interview), Wiersze pisze się w języku matki, by P. Małochleb, “Nowe Książki” 2013, issue 9.

Frączek Agnieszka, Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą, Wydawnictwo Literatura, Lodz 2013.

Gawliński Stanisław, Julian Tuwim – poeta przeciwieństw, in: Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8–9 grudnia 1994, K. Biedrzycki (ed.), Universitas, Cracow 1996.

Gorczyńska Renata, Jestem z Wilna i inne adresy, Wydawnictwo Krakowskie, Cracow 2003.

Grimstad Knut Andreas, Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli Juliana Tuwima próba akulturacji, translated by M. i M. Lachman, “Teksty Drugie” 2009, nr 3, pp. 47–62.

“Julian Tuwim”. Antologia konkursowa, M. Bałczewski, M. Lachman (eds.), Dom Literatury w Łodzi, Lodz 2013.

Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2007.

Majchrowski Zbigniew, Różewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2002.

Matywiecki Piotr, Twarz Tuwima, W.A.B., Warsaw 2007.

Moskalewicz Marcin, “Murzynek Bambo – czarny, wesoły…”. Próba postkolonialnej interpretacji tekstu, “Teksty Drugie” 2005, nr 1–2, pp. 259–270.

Różewicz Tadeusz, Wyjście, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2004.

Ratajska Krystyna, Kraj młodości szczęśliwy. Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu, Wydawnictwo Literatura, Lodz 2001.

Sandauer Artur, O człowieku, który był diabłem, in: Pisma zebrane, vol. 1: Studia o literaturze współczesnej, Czytelnik, Warsaw 1985.

Skamander. Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich, I. Opacki (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.

Staff Leopold, “Kto jest ten dziwny nieznajomy?”, T. Różewicz (ed.), PIW, Warsaw 1964.

Stulecie skamandrytów. Materiały z sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim 8–9 grudnia 1994, K. Biedrzycki (ed.), Universitas, Cracow 1996.

Tuwim Julian, Wiersze zebrane, vol. 1–2, Czytelnik, Warsaw 1975.

Urbanek Mariusz, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Wydawnictwo Iskry, Warsaw 2013.

Wątroba Juliusz, (B)Łaźnia publiczna. Wiersze wybrane, Górnośląskie Towarzystwo Literackie, Katowice 2001.

Wątroba Juliusz, Błękity, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, Bielsko-Biala 2012.

Wątroba Juliusz, Kryształ, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, Bielsko-Biala 2013.

Wątroba Juliusz, Śmiech przez bzy, Stowarzyszenie Twórcze Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, Cracow 2000.

Wątroba Juliusz, Zanim rzucicie kamienie, [b.w.], Rudzica 1993.

Węgrzyniak Anna, Język komunikacji masowej w poezji Tuwima, in: Skamander. Studia z zagadnień poetyki i socjologii form poetyckich, I. Opacki (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1978.

Wolski Marcin, Człowiek z myszką, “Gazeta Polska” issue 6.11.2013.

First Page

7

Last Page

23

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.