•  
  •  
 

Abstract

Tuwim’s approach to the “Jewish question” has already been analyzed by Polish and foreign scholars. The article is intended to consider some “survival strategies” of the Polish poet from a slightly different angle. In Poland, in the period between the wars Jewish writers were persuaded to accept total polonization and a rejection of their ethnic identity; yet, at the same time they often suffered a rejection from the circles of Polish artists. Any attempt of highlighting their Jewish identity or even a slight interest in Jewish culture incited brutal Jew-bashings.
Tuwim considered his being a Polish Jew not only as a fact to be proud of, but also as an opportunity for engaging with self-criticism. He painfully felt the Jewish question as “a powerful wedge cleaving [his own] worldview”. However, like many other Polish-Jewish writers he masked its enduring presence in his own psyche, constructing his public persona through a process of self-fashioning.
This paper tries to follow the traces of this “wedge” in Tuwim’s works: from poems supposedly having nothing to do with the “Jewish question”, to encrypted allusions to the great Yiddish writers, from his relentless questioning of all forms of intolerance and nationalist rhetoric, to his conviction that a new poetic language could “reform the world” and become a homeland for all readers regardless of their nationality.

Keywords

Julian Tuwim, Jewish identity, Polish-Jewish poet, polonisation, assimilation, antisemitism, self-fashioning

References

Antisemitism and its Opponents in Modern Poland, R. Blobaum (ed.), Cornell University Press, Ithaca–London 2005.

Bulat Mirosława, Źródła do badania dziejów scen żydowskich w Łodzi, in: Łódzkie sceny żydowskie, M. Leyko (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2000.

Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Margines, Warsaw 1988.

Imber Samuel Jakub, Asy z czystej rasy, Biblioteka S.J. Imbera, Cracow 1934.

Insiders and Outsiders. Dilemmas of East European Jewry, R.I. Cohen, J. Frankel, S. Hoffman (eds.), Littman Library Of Jewish Civilization, Oxford–Portland 2010.

Julian Tuwim. Dyskusja z udziałem Aliny Molisak, Belli Szwarcman-Czarnoty, Michała Głowińskiego i Piotra Matywieckiego, “Midrasz” 2013, issue 5.

Kafka Franz, Dzienniki 1910–1923, translated by J. Werter, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1961.

Korczak Janusz, Koszałki opałki. Humoreski i felietony [Dzieła, t. 2], t. I–II, H. Kirchner (ed.), compilation and footnotes by B. Wojnowska, Oficyna Wydawnicza Latona, Warsaw 1998.

Korzhenkov Aleksander, The Life of Zamenhof, translated by I.M. Richmond, H. Tonkin (ed.), Mondial & Universal Esperanto Association, New York 2010.

Łódzkie sceny żydowskie, M. Leyko (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2000.

Matywiecki Piotr, Twarz Tuwima, W.A.B., Warsaw 2007.

Michlic Joanna Beata, Culture of Ethno-Nationalism and the Identity of Jews in Inter-War Poland, in: Insiders and Outsiders. Dilemmas of East European Jewry, R.I. Cohen, J. Frankel, S. Hoffman (eds.), Littman Library Of Jewish Civilization, Oxford–Portland 2010.

Rozmowy z Tuwimem, T. Januszewski (ed.), Semper, Warsaw, 1994.

Polonsky Antony, “Why did they hate Tuwim Boy so much?”. Jews and “Artificial Jewsz” in the Literary Polemics in the Second Polish Republic, in: Antisemitism and its Opponents in Modern Poland, R. Blobaum (ed.), Cornell University Press, Ithaca–London 2005.

Shmeruk Chone, Przegląd literatury w języku jidysz do I wojny światowej, in: Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 18–21 października 1993 roku, A. Kuligowska-Korzeniewska, M. Leyko (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 1998.

Słonimski Antoni, Tuwim Julian, W oparach absurdu, Wydawnictwo Iskry, Warsaw 2008.

Steiner George, Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, translated by O. and W. Kubińscy, Universitas, Cracow 2000.

Teatr żydowski w Polsce. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Warsaw, 18–21 October 1993, A. Kuligowska-Korzeniewska, M. Leyko (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 1998.

Tomassucci Giovanna, “Io sono a scacchi”. L’identità ebraica nell’opera letteraria e teatrale di Janusz Korczak, in: Janusz Korczak, il suo tempo e il suo retaggio, L. Battaglia, L. Quercioli Mincer (eds.), Università di Genova, Genua 2014 [“Quaderni di Palazzo Serra” 24].

Tuwim Julian, Dzieła, vol. I–V, compilation by J.W. Gomulicki, S. Pollak, J. Stradecki, Czytelnik, Warsaw 1955–1964.

Tuwim Julian, Tam zostałem. Wspomnienia młodości, Czytelnik, Warsaw 2003.

Tuwim Julian, Utwory nieznane. Ze zbiorów Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Wiersze, kabaret, artykuły, listy, T. Januszewski (ed.), Wydawnictwo Wojciech Grochowalski, Lodz 1999.

Urbanek Mariusz, Tuwim. Wylękniony bluźnierca, Wydawnictwo Iskry, Warsaw 2013.

Węgrzyniak Rafał, Hebrajskie studio dramatyczne w Łodzi, in: Łódzkie sceny żydowskie, M. Leyko (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2000.

Winczakiewicz Jan, Izrael w poezji polskiej. Antologia, Instytut Literacki, Paris 1958.

Wspomnienia o Januszu Korczaku, L. Barszczewska, B. Milewicz (eds.), Nasza Księgarnia, Warsaw 1981.

Żeleński Tadeusz (Boy), Pisma, series 4, vol. 22: Flirt z Melpomeną, J. Kott (ed.), PIW, Warsaw 1964.

Żydzi polscy według Tuwima, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, Lodz 2013.

First Page

49

Last Page

67

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.