•  
  •  
 

Abstract

Julian Tuwim was an accomplished translator of Russian poetry. Until recently, hiscontacts with the Russian emigrants in Poland in the interwar period had been scarcely known. The article expands on the topic of the influence of Tuwim’s poetry on the members of the Russian emigration and attempts to describe his role in the life of the Russian diaspora. What is even more interesting, Tuwim maintained his Russian relations also int he communist Poland, helping and supporting those who were forced to hide their past. Members of the Russian emigration (especially a distinguished critic Dymitr Fiłosofow) held Tuwim’s poetry in hight esteem, and they also appreciated him as a gifted translator. The article builds its critical argument on rare texts published in Russian emigration periodicals, archives and the post-war writings of Leon Gomolicki.

Keywords

Julian Tuwim, Dymitr Fiłosofow, Leon Gomolicki, Polish-Russian literary connection

References

Bart Sołomon, Stichotworienija. 1915–1940, compilation by D. Hessen, L. Fleishman, Vodolej, Moscow 2008.

Borkowski W., Julian Tuwim, “Russkij Gołos” 1964, issues 7–8.

Fiłosofow Dymitr, Posiejdon, Promietiej i Julian Tuwim, “Mołwa” 1933, issue 127.

Fiłosofow Dymitr, Słowo i jazyk, “Mołwa” 1933, issue 12.

[Fiłosofow Dymitr] DF, Słowo o połku Igoriewie w pieriewodie Juliana Tuwima, “Za Swobodu!” 1927, issue 253.

Gomolicki Leon, Dzikie muzy, in: Proza, vol. 2, Wydawnictwo Łódzkie, Lodz 1977.

Gomolickij Lew, Od pozarozumowości, poprzez milczenie…, “Skamander” 1935, issue 57.

Gomolickij Lew, [Przedpiorunowe elektryczne trawy…], translation by J. Tuwim, “Skamander” 1936, issue 75.

Gomolickij Lew, “Pticy” Aristofana w pieriediełkie B. Zimmera i J. Tuwima w Polskom tieatrie, “Mołwa” 1933, issue 110.

Gomolickij Lew, Soczinienija russkogo pierioda, vol. I–III, compilation by L. Biełoszewskaja, P. Mitzner, L. Fleishman, L. Fleishman (ed.), Vodolej, Moscow 2011.

Mitzner Piotr, Warszawski “Domek w Kołomnie”. Rekonstrukcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego & Towarzystwo “Więź” [series: Biblioteka “Więzi”], Warsaw 2014.

Nieizdannyje pis’ma D.W. Fiłosofowa, compilation by J.S. Durrant, “Russian Studies. Jeżekwartalnikrusskoj fiłołogii i kul’tury” (Sankt Peterburg) 1999 [vol. III ], issue 1.

Puszkin Aleksander, Jeździec miedziany. Opowieść petersburska, translation by J. Tuwim, Studium W. Lednickiego, Warsaw [1932].

Puszkin Aleksander, Lutnia Puszkina. Wiersze i poematy, collection and translation by J. Tuwim, book design A. Wajwód, Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warsaw 1937.

Sowriemiennyje polskije poety. W oczerkach S. Kułakowskogo i w pieriewodach M. Choromanskogo, Petropolis, Berlin 1929.

Stempowski Jerzy, O pewnej tradycji klasycznej, in: Notatnik niespiesznego przechodnia, compilation and introduction by J. Timoszewicz, D. Szczerba (ed.), Instytut Dokumentacji i Stu­diów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza & Towarzystwo “Więź” [series: Biblioteka “Więzi”], Warsaw 2012, vol. I (first printing: “Kultura” 1954, issue 4).

Szewczenko Jewgenij, Litieraturnaja Chronika. “Raduna”, “Za Swobodu!” 1923, issue 100.

Szewczenko Jewgenij, Litieraturnaja Chronika. Sozwuczije, “Za Swobodu!” 1922, issue 321.

Tuwim Julian, Czterowiersz na warsztacie, in: Pegaz dęba, Czytelnik, Warsaw 1950 (first printing: “Wiadomości Literackie” 1934, issue 47).

Tuwim Julian, Letter to Alfred Bem, Warsaw 30.05.1933, Alfred Bem Archive, Literárni Archiv Památniku Národniho Písemnictví, Prague.

Tuwim Julian, Letter to Alfred Bem, Warsaw 20.10.1936, Alfred Bem Archive. Literárni Archiv Památniku Národniho Písemnictví, Praha.

Tuwim Julian, Listy do przyjaciół-pisarzy, compilation by T. Januszewski, Czytelnik, Warsaw 1979.

Tuwim Julian, Wezmę ja kontusz…, “Szpilki” 1936, issue 33.

First Page

111

Last Page

128

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.