•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article presents both the formal aspects of the poetics of Tuwim’s pamphlets (enumeration, hyperbole, grotesque, irony) and the figures of those who are the targets of his satirical addresses. Tuwim used verse satires to create polemical and ironic portraits of individual people (the main figure being a nationalist journalist and literary critic Stanisław Pieńkowski) as well as to ridicule state institutions, ideologies and political parties. The author also analyses pamphlet-like lyrical poems, columns and literary criticism by Julian Tuwim. In conclusion the author describes some elements of the cultural milieu which the poet refers to in his satirical writing (popular culture and the media, totalitarian ideologies, mass-society).

Keywords

Julian Tuwim, pamphlet, satire, polemics

References

“Bal w operze” – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne, M. Stanik (ed.), Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie “Nowa Humanistyka”, Poznan 2013, pp. 17–25.

Barańczak Stanisław, Zemsta na słowie. Julian Tuwim: “Bal w operze”, in: Tablica z Macondo, Aneks, London 1990.

“Chamuły”, “Gnidy”, “Przemilczacze”. Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, compilation and introduction by D. Kozicka, Universitas, Cracow 2010.

Głowiński Michał, Wstęp, in: J. Tuwim, Wiersze wybrane, Ossolineum, Wroclaw 1964.

Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2007.

Markiewicz Henryk, Przekroje i zbliżenia dawne i nowe, PIW, Warsaw 1976.

Miller Jan Nepomucen, Popatrzę. Zapomnę, “Robotnik” 1933, issue 2.

Miłosz Czesław, Wyprawa w dwudziestolecie, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1999.

Neuger Leonard, Juliana Tuwima “De Revolutionibus” (propozycje interpretacyjne “Balu w Operze”), in: Pomysły do interpretacji. Studia i szkice o literaturze polskiej, Oficyna Literacka, Cracow 1997.

Sawicka Jadwiga, “Filozofia słowa” Juliana Tuwima, Ossolineum, Wroclaw 1975.

Stępień Tomasz, Kabaret Juliana Tuwima, Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 1989.

Stępień Tomasz, Gałczyński i Tuwim, in: Julian Tuwim. Biografia. Twórczość. Recepcja, K. Ratajska, T. Cieślak (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2007.

Stępień Tomasz, Przestrzenie “Balu w operze”, in: “Bal w operze” – 75 lat poematu. Teksty pokonferencyjne, M. Stanik (ed.), Koło Naukowe Poetyki i Teorii Literatury, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie “Nowa Humanistyka”, Poznan 2013; on-line: http://biblioteka.nowahumanistyka.pl/wp-content/uploads/2013/09/Bal-w-Operze-75-latpoematu.-Teksty-pokonferencyjne.pdf [accessed on: 30.10.2014].

Tuwim Julian, Dzieła, vol. I–V, compilation by J.W. Gomulicki, S. Pollak, J. Stradecki, Czytelnik, Warsaw 1955–1964.

Węgrzyniakowa Anna, Dialektyka językowej organizacji tekstu w poezji Tuwima, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1987.

First Page

129

Last Page

140

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.