•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The main goal of the article is to analyse censorship interventions made in articles raising the topics of the referendum and the election to the Legislative Sejm which were prepared for print in the periodicals of the Polish People’s Party. The material developed by the Main Office of Control of Press, Publications and Shows in Warsaw and by its regional divisions constituted its basic source of information. I conducted a quantitative analysis of the interventions using a sample of the reports of the censorship institution regarding the “Polska Ludowa” periodical. I have also discussed the content removed from print. Within the studied area, censorship most often prevented the PSL periodicals from publishing information regarding the repressions of the PSL’s activists, informing about the organisation of both events and suggesting the fact of forging votes.

Keywords

“Polska Ludowa”, Polish People’s Party, PSL periodicals, Main Office of Control of Press, Publications and Shows in Warsaw, censorship after 1945

References

AAN (Archives of New Records), GUKPPiW, ref. no. 3.

Annex 19: “Do Generalnego Komisarza Wyborczego”, in: Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947. Drugi memoriał Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie wyborów w Polsce złożony z załącznikami w dniu 18 I 1947 roku Ambasadorom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego w Warszawie, M. Adamczyk and J. Gmitruk (eds.), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warsaw 2002.

APP (The State Archive in Poznań), WUKPPiW, ref. no. 141, 142, 143.

Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego, PSL 1945–1949, ref. no. 64.

Buczek Roman, Stanisław Mikołajczyk, vol. 2, Century Publ. Co, Toronto 1996.

Földesi Margit, Szerencsés Károly, Historyczna rola partii chłopskich na Węgrzech po II wojnie światowej, in: Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie, vol. 2 W podzielonej Europie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Pułtusk–Warsaw 2007, pp. 123–130.

Kamińska Kamila, Początki cenzury, in: Zwrot polityczny’ 48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym, M. Jabłonowski, W. Jakubowski, A. Krawczak (eds.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2013, pp. 225–235.

Komunikat z konferencji szefów rządów Trzech Wielkich Mocarstw, tzw. Konferencji Krymskiej, in: Historia powszechna 1919–1991. Wybór tekstów źródłowych, L. Mularska-Andziak (ed.), Wydawnictwo WSH, Pułtusk 1997, pp. 92–100.

Komunikaty Polskiego Stronnictwa Ludowego 1946–1947, M. Adamczyk, J. Gmitruk, J. Mazurek (eds.), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warsaw 2002.

Referendum z 30 czerwca 1946 r. Przebieg i wyniki, A. Paczkowski (ed.), ISP PAN, Warsaw 1993.

Kubicka Grażyna, Czasopisma regionalne ruchu ludowego w latach 1944–1949, “Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1986, issue 3, pp. 99–115.

Paszkiewicz Lilla, “Gazeta ludowa”. Próba walki o wolność myśli i słowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

Skoczylas Michał, Wybory do Sejmu Ustawodawczego z 19 stycznia 1947 r. w świetle skarg ludności, Wydawnictwo TRIO, Warsaw 2003.

Skrzyński Tomasz. “Wejście” do ZSL. Miejsce na scenie politycznej i losy “Odrodzonego” Polskiego Stronnictwa Ludowego w 1948 i 1949 r., in: Wieś i ruch ludowy w Polsce i Europie, vol. 1 W kręgu historii i tradycji, J. Gmitruk, A. Indraszczyk (eds.), Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, Warsaw 2012, pp. 533–546.

Stępień Stanisław, Prasa ludowa w Polsce. Zarys historyczny, Wydawnictwo Prasa ZSL, Warsaw 1984.

Swacha Piotr, Polityka informacyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945–1947), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2010.

Swacha Piotr, Polskie Stronnictwo Ludowe w Wielkopolsce (1945–1947), “Społeczeństwo i Polityka” 2011, issue 4, pp. 24–39.

Turkowski Romuald, PSL w obronie demokracji 1945–1949, Warsaw 1992.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1946 r. o głosowaniu ludowym, Dziennik Ustaw RP, 10 May 1946, no. 15.

Wrona Janusz, Jedni głosują a drudzy obliczają głosy: wybory do Sejmu Ustawodawczego RP w 1947 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia” 1997/1998, vol. LII/LIII, pp. 343–482.

First Page

5

Last Page

17

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.