•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The paper focuses on censorship board’s approach to the subject of Home Army in Polish poetry from the period 1956−1958 of the liberalization of culture. The basic purpose of the research is focused on the identification of censorship reference to the image created by the authors. Moreover, it attempts to specify – on the basis of examples – the kind of content that was accepted, rejected or amended. Juxtaposition of the sensor’s reviews, “preventive inspection reports” and the content published works allows for the examination of the depth of the censor’s intervention and their methods of manipulating historical facts concerning the Hole Army. Research of the relationship censor-author allows for analyze “Aesop’s language” strategy. The whole of paper is based on a historical context and related phenomena, including the amnesty and so-called the “rehabilitation”.

Keywords

Home Army, censorship after 1945, censorship towards literature

References

AAN, GUKPPiW, ref. no. 424 (31/36), l. 120.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/2), l. 80–82.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 427 (34/6), l. 8–13.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 470 (37/22), l. 20 [43].

AAN, GUKPPiW, ref. no. 478 (37/36), l. 15.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 480 (38/2), l. 269 [17].

AAN, GUKPPiW, ref. no. 489 (38/27), l. 12.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 489 (38/28), l. 122.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 596( 68/2,) l. 280.

Budrowska Kamila, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Wydawnictwo Uniwer­sytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

Balcerzan Edward, Wstęp, in: J. Przyboś, Sytuacje lityczne. Wybór poezji, Ossolineum, Wrocław, 1989.

Dyskusja o AK i partyzantce, “Życie Literackie” 3 Jun 1956, issue 23 (228).

Ficowski Jerzy, Moje strony świata, Czytelnik, Warsaw 1957.

Ficowski Jerzy, Plwocina, “Życie Literackie” 1957, issue 8 (24 Feb).

Fijałkowska Barbara, Polityka i twórcy 1948−1959, PWN, Warsaw 1985.

Galant Jan, Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października, Wydawnictwo UAM, Poznań 2010.

Golka Marian, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2008.

Herbert Zbigniew, Hermes, Dog and Star, Czytelnik, Warsaw 1957.

Kwiatkowski Jerzy, Klerk mężny, “Życie Literackie” 1957, issue 40 (6 Oct).

Łukasiewicz Jacek, Herbert, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.

Machejek Władysław, Podziemne Państwo AK, “Życie Literackie” 1956, issue 21 (20 May).

Machejek Władysław, Wróg Nr 1, “Życie Literackie” 1956, issue 22 (27 May).

Machejek Władysław, Wróg Nr 2, “Życie Literackie” 1956, issue 22 (27 May).

Majchrowski Zbigniew, Różewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2002.

Mazur Mariusz, Ogień w świecie propagandy komunistycznej 1945−1955, in: Wokół legendy Ognia. Opór przeciw zniewoleniu: Polska–Małopolska–Podhale 1945−1956, R. Kowalski (ed.), Polskie Towarzystwo Historyczne, Nowy Targ 2008.

O czym mówiono na XIX Sesji Rady Kultury i Sztuki, “Życie Literackie” 1956, issue 15 (8 Apr).

Pan Cogito zawsze wolny (an interview by A. Franaszka with Katarzyna Herbert, the poet’s wife) “Gazeta Wyborcza”, issue 222, 22−23 Sep 2012, www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7649968,20120922RP-DGW,Pan_Cogito_zawsze_wolny,.html [accessed on: 22.11.2012].

Przyboś Julian, Tools of Light, PIW, Warsaw 1958.

Romek Zbigniew, Cenzura a nauka historyczna w Polsce, 1944−1970, Neriton, Warsaw 2010.

Różewicz Tadeusz, Poezja, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1988.

Święch Jerzy, Wstęp, in: K.K. Baczyński, Wybór poezji, comp. J. Święch, Ossolineum, Wrocław 1998.

Święch Jerzy, Poeci i wojna. Rozprawy i szkice, PWN, Warsaw 2000.

Szczawiej J, Imię nam Polska. Antologia, “Wspólna Sprawa”, Warsaw 1958.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, J. Czachowska, A. Szałagan (eds.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1994.

Zawodniak Mariusz, Herbert parokrotnie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2011.

Ziemny Aleksander, Teraz i zawsze, Czytelnik, Warsaw 1956.

First Page

121

Last Page

138

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.