•  
  •  
 

Abstract

Right from the beginning, the subject of the Warsaw Uprising was often manipulated or even entirely erased from public discourse under the Stalinist regime. It was only after the liberalization of culture and the easing of censorship-related repressions that the said topic returned in literature. The paper focuses on the censorship bureau’s approach to the image of the Uprising presented by writers. Moreover, it attempts to specify – on the basis of specific examples – the kind of content that was accepted, rejected or amended. The juxtaposition of censors’ documents and the content of the published works allows for the examination of the depth of censors’ interventions and their methods of manipulating historical facts. Those areas of special interest include: presentation of the division among the insurgents who were supposed to belong either to the brave ordinary soldiers or the passive leadership, as well as the attitude towards the People’s Army, the First Polish Army, the Home Army or the Red Army, with special regard for its passiveness during the Uprising.

Keywords

Warsaw Uprising, censorship in Polish People’s Republic

References

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/4), l. 633 [631].

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/2), l. 20.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/2), l. 36.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 424 (31/6), l. 83.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 424 (31/36), l. 82.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 424 (31/36), l. 86.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/3), l. 369.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 427 (34/5), l. 19.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 427 (34/5), l. 20.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 427 (34/5), l. 21.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 427 (34/5), l. 22.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 480 (38/2), l. 38.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 497 (39/3), l. 52.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 596 (68/3), l. 277.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 596 (68/3), l. 290 [287–288].

AAN, GUKPPiW, ref. no. 596 (68/3), l. 295.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 597 (68/4), l. 82.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 599 (68/6), l. 3.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 599 (68/6), l. 3.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 599 (68/6), l. 3.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 600 (68/8), l. 153f, g.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 600 (68/8), l. 153a, b.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 611 (68/21), l. 2, 3.

Ambroziewicz Jerzy, Namiotkiewicz Walery, Olszewski Jan, Na spotkanie ludziom z AK, “Po prostu” 1956, issue 11, p. 7.

Bartelski Lesław, Pejzaż dwukrotny, Poznań 1958

Bratny Roman, Kolumbowie rocznik 20., vol. 2: Śmierć po raz drugi [Die A Second Time], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1957.

Budrowska Kamila, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

Ficowski Jerzy, Plwocina, “Życie Literackie” 1957, issue 8 (24 Feb).

Fijałkowska Barbara, Polityka i twórcy 1948−1959, PWN, Warsaw 1985.

Galant Jan, Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października, Wydawnictwo UAM, Poznań 2010.

Gdyby Polacy wygrali w Warszawie [Had Poles won in Warsaw]… [an interview by Bartosz T. Wieliński with Dr. Jochan Böhler], Ale historia, issue 176 (“Gazeta Wyborcza” supplement), 30 Jul 2012, p. 10; http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7628093,20120730RP-TAH,Gdyby_Polacy_wygrali_w_Warszawie,zwykly.html [accessed on: 1.03.2014].

Głowiński Michał, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Open, Poznań 1992.

Mielczarek Tomasz, Pisarze w PRL “pieszczochy władzy” czy ofiary systemu, in: Niewygodne dla władzy. Ograniczenie wolności słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, D. Degen, J. Gzella (eds.), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, pp. 213–231.

Polska 1956: próba nowego spojrzenia. materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21–22 października 1996 r., K. Kersten (ed.), Series: “Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, vol. 3, IH PAN, PTH, ISP PAN, Poznań 1997.

Romek Zbigniew, Cenzura a nauka historyczna w Polsce, 1944−1970, Neriton, Warsaw 2010.

Sawicki Jacek Zygmunt, Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć Powstania Warszawskiego. 1944–1989, DiG, Poznań 2005.

Słownik realizmu socjalistycznego, Z. Łapiński, W. Tomasik (eds.), Universitas, Cracow 2004.

Wyka Kazimierz, Składniki świetlanej struny, “Życie Literackie” 14 Oct 1956, issue 247.

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, J. Czachowska, A. Szałagan (eds.), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1994.

First Page

139

Last Page

162

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.