•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article discusses the reception of Franz Kafka’s novels and the so-called “dark literature”, popular after 1956, by the censorship board. It presents the discussions around Kafka’s work and various interpretational strategies used to secure this literature a place in the culture of People’s Republic of Poland. The article presents analyses of the censors’ reviews of Kafka’s (but also Sartre’s or Faulkner’s) novels and offers insight into the censorship process and the literary life of the late 1950s in general.

Keywords

Franz Kafka, censorship

References

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/3).

AAN, GUKPPiW, ref. no. 426 (34/4).

AAN, GUKPPiW, ref. no. 434 (31/36).

AAN, GUKPPiW, ref. no. 596 (68/2).

Adorno Theodor W., Zapiski o Kafce [Notes on Kafka], translated by A. Wołkowicz, in: Nienasycenie. Filozofowie o Kafce, Ł. Musiał, A. Żychliński (eds.), Korporacja ha!art, Cracow 2011.

Bates John, Cenzura w epoce stalinowskiej, “Teksty Drugie” 2000, issue 1–2.

Bieńkowski Zbigniew, Camus anty-Kafka, in: W skali wyobraźni. Szkice wybrane, Czytelnik, Warsaw 1983, p. 239–253.

Bieńkowski Zbigniew, Kafka, piekło metafizyki, “Twórczość” 1958, issue 1.

Błoński Jan, Zmiana warty, in: idem, Odmarsz, Wydawnictwo Literackie, Cracow 1978.

Brandys Kazimierz, Odpowiedź wulgaryzatora, “Kuźnica” 1949, issue 42.

Budrowska Kamila, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

Chochoł (Wieczorkowski Aleksander Jerzy), Ratujmy Kafkę przed egzegezą, “Współczesność” 1959, issue 8.

Chrzanowski Maciej, Oblicza “Współczesności”, Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warsaw 1987.

Góral Halina E., Recepcja twórczości Franza Kafki w Polsce Ludowej, “Acta Universitatis Wratislaviensis” XXVI 1976, p. 141–163.

Herling-Grudziński Gustaw. Kafka w Rosji, in: idem, Upiory rewolucji…, Z. Kudelski (ed.), Fis, Lublin 1992.

Jarosz Dariusz, Zapisy cenzury z lat 1948–1955, “Regiony” 1996, no. 3, pp. 2–37.

Kalinowski Daniel d Światy Franza Kafki. Sekwencja polska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2006.

Kałużyński Zygmunt, Przemytnictwo? Owszem, ale innym wąwozem! (Z dziejów mitologii współczesnych), “Trybuna Literacka” 1959, issue 11, p. 535.

Karst Roman, Drogi samotności. Rzecz o Franzu Kafce [Paths of solitude. On Franz Kafka], Czytelnik, Warsaw 1960.

Karst Roman, Posłowie, in: F. Kafka, Zamek, translated by K. Radziwiłł and K. Truchanowski, Czytelnik, Warsaw 1958.

Kijowski Andrzej, Polski Kafka, “Teatr i Film” 1958, issue 1.

Lewoń Janusz, Pożytki ze światłą komet, “Akcent” 1982, vol. 2, p. 59–65

Lukács György, Opis czy opowiadanie. Przyczynek do dyskusji o naturalizmie i formalizmie [Narrate or Describe? A preliminary discussion of naturalism and formalism], translated by B. Rafałowska, “Przegląd Humanistyczny” 1959, vol. 4–5, pp. 57–69.

Mackiewicz Tomasz, Kafka a filozofia absurdu, in: Poetyka egzystencji. Franz Kafka, E. Kasper­ski (ed.), T. Mackiewicz (cooperation), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2004, p. 295–306.

Międzyrzecki Artur, Moda na Kafkę [Kafka Fashion], “Świat” 1957, issue 43.

Od redakcji, in: F. Kafka, Proces, translated by B. Schulz, Warsaw 1957, p. 251.

P., Dla kogo?, “Sztandar Młodych” 1956, issue 168, p. 4.

Sandauer Artur, Kierunki literackie we Francji, “Odrodzenie” 1946, issue 51–52.

Słojewski Jan Zbigniew, Wychyleni w stronę śmierci, “Współczesność” 1958, issue 25, p. 4–6.

Sowiński Adolf, Chwalca minionego czasu, “Nowa Kultura” 1950.

Stawiński Jerzy, Sprawozdanie z ludzkiego absurdu, “Nowe Książki” 1957, issue 20, p. 1221.

Toras Ray, Ideology in Socialist State. Poland 1956–1983, Cambridge University Press, Cambridge 1984.

Wilhelmi Janusz, Pierwsze koty za płoty, “Trybuna Literacka” 1959, issue 6.

Zawodniak Mariusz, Cenzura i krytyka, krytyka i cenzura. Uwagi o systemie komunikacji literackiej w pierwszych latach powojennych, in: Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.), K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul (eds.), Wydawnictwo IBL PAN, Warsaw 2013, pp. 201–224.

First Page

183

Last Page

201

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.