•  
  •  
 

Abstract

Stefan Żeromski’s Journals concern mostly matters of intellectual (book, theatre, and exhibition reviews, writing techniques) and personal character, with the latter including some very intimate material. Żeromski was an exhibitionist in his writing. He described his autoerotic practices, his visits to brothels, details of sexual relationships with his mistresses, as well as some personal problems of his friends and acquaintances. The present analysis of the writer’s Journals focuses on how Żeromski tended to write about his intimate life, what matters and to what extent were treated as taboo by the author himself, by people from his closest circle, by readers of the manuscript version of his Journals, and finally, by editors and publishers of two 20th-century editions of his work. Taking this perspective, the close reading of Żeromski’s Journals will thus concentrate on issues such as private life, taboo, censorship and self-censorship.

Keywords

Stefan Żeromski, Dzienniki, censorship, self-censorship

References

15/08/1886 entry, vol. 9. Manuscript held in the National Library of Poland, Warsaw ref. no. mf. 1330.

09/07/1886 entry, vol. 9. Manuscript held in the National Library of Poland, Warsaw ref. no. mf. 1330.

07/05/1886 entry, vol. 9. Manuscript held in the National Library of Poland, Warsaw ref. no. mf. 1330.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 375 (31/31), l. 830–831.

AAN, GUKPPiW, ref. no. 772 (132/11), l. 336.

A letter by Jerzy Kądziela to Stanisław Pigoń, Warsaw 26 Nov 1957. Korespondencja Stanisława Pigonia – Jerzy Kądziela 1947−1968, manuscript BJ, ref. no. 10778 III, l. 55.

A letter by Jerzy Kądziela to Stanisław Pigoń, Warsaw 6 June 1961. Stanisław Pigoń – Jerzy Kądziela letters between 1947−1968, manuscript BJ, ref. no. 10778 III, l. 59.

A letter by Jerzy Kądziela to Stanisław Pigoń, Warsaw 26 November 1963. Stanisław Pigoń – Jerzy Kądziela letters between 1947−1968, manuscript BJ, ref. no. 10778 III, l. 63.

A letter by Jerzy Kądziela to Stanisław Pigoń, Warsaw 2 Nov 1965. Stanisław Pigoń – Jerzy Kądziela letters between 1947−1968, manuscript BJ, ref. no. 10778 III, l. 77.

A letter from Wanda Jedlicka to Stanisław Pigoń, Warsaw 27 Sep 1962. Stanisław Pigoń – „Czytelnik” letters, Publishing House, Humanities Department, Warsaw 1954−1968, manuscript BJ, ref. no. 10758 III, l. 131

A letter from Wanda Jedlicka to Stanisław Pigoń, Warsaw 14 Jan 1963. Stanisław Pigoń – „Czytelnik” letters, Publishing House, Humanities Department, Warsaw 1954−1968, manuscript BJ, ref. no. 10758 III, l. 132.

A letter by Wanda Jedlicka to Stanisław Pigoń, Warsaw 19 March 1963. Stanisław Pigoń – „Czytelnik” letter, Publishing House, Humanities Department, Warsaw 1954−1968, manuscript BJ, ref. no. 10758 III, l. 135.

A letter from Wanda Jedlicka to Stanisław Pigoń, Warsaw 19 Jun 1963. Stanisław Pigoń – „Czytelnik” letters, Publishing House, Humanities Department, Warsaw 1954−1968, manuscript BJ, ref. no. 10758 III, l. 138.

A letter from Wanda Jedlicka to Stanisław Pigoń, Warsaw 7 Dec 1963. Stanisław Pigoń – „Czytelnik” letters, Publishing House, Humanities Department, Warsaw 1954−1968, manuscript BJ, ref. no. 10758 III, l. 144.

A letter from Alicja Podzielny (“Czytelnik” Publishing House) to Stanisław Pigoń, Warsaw 19 Dec 1967. Stanisław Pigoń – “Czytelnik” letters, Publishing House, Humanities Depart­ment, Warsaw 1954−1968, manuscript BJ, ref. no. 10758 III, l. 164.

Adamczyk Zdzisław Jerzy, Goliński Zbigniew, Nota wstępna, in: S. Żeromski, Dziennik z wiosny 1891 r., Kieleckie Studia Filologiczne, Kielce 2000.

Budrowska Kamila, Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowa w PRL-u (1948–1958), “Napis” 2012, issue 18.

Dziechcińska Hanna, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.

Grotowska Aleksandra, “O czym się nawet myśleć nie chce” a jednak trzeba mówić. O dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce, “Napis” 2009, issue 15.

Hutnikiewicz Artur, Żeromski, PWN, Warsaw 2000.

Kalendarz życia i twórczości, S. Eile and S. Kasztelowicz (eds.), Wydawnictwo Literackie, Cracow 1976.

Kościewicz Katarzyna, Intymistyka i cenzura – na przykładzie pierwszego wydania “Dzienników” Stefana Żeromskiego, in: “Lancetem a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i twórców w latach 1945–1965, K. Budrowskiej and M. Woźniak-Łabieniec (eds.), Wydawnictwo IBL PAN, Warsaw 2012.

Krzysztofik Małgorzata, “O niepłodności w stanach małżeńskich” – czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe, “Napis” 2009, issue 15.

Maciejewska Iwona, “Te rzeczy…” – przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych (na przykładzie prozy czasów saskich), “Napis” 2009, issue 15.

Monika Żeromska to Stanisław Pigoń, Konstancin, 24 December 1956, in: S. Pigoń, M. Żeromska, Korespondencja wzajemna (1952−1968) [Letters 1952–1968], typesetting, preface and com­mentary by Z.J. Adamczyk and A. Kowalczykowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Moszczeńska Iza, Czego nie wiemy o naszych synach – fakta i cyfry dla użytku rodziców, Księgarnia Naukowa, Warsaw 1904.

Paczoska Ewa, Ideał czystości i piekło mężczyzn w literaturze drugiej połowy XIX wieku, in: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, A. Żarnowskiej and A. Szwarca (eds.), DiG, Warsaw 2006, p. 62.

Paszek Jerzy, Danae Żeromskiego, “Teksty” 1974, no. 1.

Piołun-Noyszewski Stanisław, Stefan Żeromski. Dom, dzieciństwo i młodość, Wydawnictwo J. Mortkowicz, Cracow 1928.

Rodak Paweł, Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego: między sztambuchem, listem i powieścią, “Pamiętnik Literacki” 2010, no 2.

Rodak Paweł, Między zapisem i literaturą. Dziennik polskiego pisarza w wieku XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskeigo, Warsaw 2011.

Utkowska Beata Sporny wzorzec rusofobii. Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w “Dziennikach” (typescript).

Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.

Żeromski Stefan, Dzienniki, W. Borowy, S. Adamczewski, J. Kądziela (eds.), vol. 1–3, 1st edition, Czytelnik, Warsaw 1953– 1956.

Żeromski Stefan, Dzienniki, J. Kądziela (ed.), vol. 1–7, 2nd edition, Czytelnik, Warsaw 1963–1970.

Żeromski Stefan, Dzienników tom odnaleziony, J. Kądziela (ed.), Czytelnik, Warsaw 1973.

First Page

203

Last Page

220

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.