•  
  •  
 

Abstract

The article analyzes the censorship board’s reception of Kazimierz Truchanowski’s novel cycle The Mills of the God, published between 1961 and 1967. The analysis gives an insight into the interesting process of the growing tolerance – and indifference – of censorship board towards this kind of hermetic, non-epic prose: far from the official cultural course, but at the same time not coming into open conflict with it. Review of censors’ reception of the subsequent parts of Truchanowski’s novel can be seen as a contribution to the history of the so-called “socparnasizm” as well as to the history of the growing pragmatism of the censorship board (and its de-ideologization).

Keywords

Truchanowski Kazimierz, The Mills of the God, censorship, censorship towards literature

References

AAN, GUKPPiW, ref. no. 643 (68/57).

AAN, GUKPPiW, ref. no. 772 (132/11).

AAN, GUKPPiW, ref. no. 779 (132/22).

Chodźko Ryszard, Pejzaże świadomości. Powieściopisarstwo Kazimierza Truchanowskiego, Sekcja Wydawnicza Filii UW, Białystok 1980.

Ficowski Jerzy, Własnowidz i cudotwórca czyli “Ulica Krokodyli” i “Ulica Wszystkich Świętych”, “Sanatorium pod Klepsydrą” i “Apteka pod Słońcem”, “Kresy” 1996, No. 2, pp. 61–73.

Gryszkiewicz Bogusław, Adam i panienki. Treści fantazmatyczne w Zatrutych studniach Kazimierza Truchanowskiego, in: Przymierzanie masek. W 100. rocznicę urodzin Kazimierza Truchanowskiego, Z. Chlewiński (ed.), Samizdat Zofii Łoś, Płock 2004, pp. 148–159.

Koprowski Jan, Arcydzieło czy mistyfikacja, “Twórczość” 1962, No. 21, pp. 141–143.

Lichański Zdzisław, Kazimierz Truchanowski. Człowiek, pisarz, myśliciel, in: Przymierzanie masek. W 100. rocznicę urodzin Kazimierza Truchanowskiego, Z. Chlewiński (ed.), Samizdat Zofii Łoś, Płock 2004, pp. 70–87.

Mojsak Kajetan, Groteska i antropologia w twórczości Kazimierza Truchanowskiego, “Ruch Literacki” 2010, No. 3 (300), pp. 241–254.

Nycz Ryszard, Literatura polska w cieniu cenzury (wykład), “Teksty Drugie” 1998, No. 3, pp. 5–27.

Truchanowski Kazimierz, Słowo wstępne, in: Niepokój, Państwowy Instytut wydawniczy, Warsaw 1961, pp. 5–6.

First Page

85

Last Page

94

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.