•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article focuses on the interpretation of the last novel written by Wiesław Myśliwski: Treatise on Shelling Beans (Traktat o łuskaniu fasoli). The author presents a biography of the hero – a musician and homo viator. The novel describes his life and its connections with Polish history in the 20th century. Above all, it presents reflections on the role of music in culture after World War II. In his Treatise on Shelling Beans Myśliwski performs anti-logocentric turn – music is created as a sphere of art which has a/the power of salvation: it could save a human life from destruction and could stop the destruction of rudimental senses which formed European culture.

Keywords

Wiesław Myśliwski, Treatise on Shelling Beans

References

Braudel Fernand, Gramatyka cywilizacji, transl. H. Igalson-Tygielska, Oficyna Naukowa, Warsaw 2006.

Czyżak Agnieszka, Zapomnieć zagładę Itaki, in: O twórczości Wiesława Myśliwskiego, Vol. II, Jan Pacławski (ed.), Kileckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, pp. 157–182.

Głowiński Michał, Literackość muzyki – muzyczność literatury, in: Muzyka w literaturze Antologia polskich studiów powojennych, Andrzej Hejmej (ed.), Universitas, Cracow 2002, pp. 101–121.

Kaniewska Bogumiła, Wiesław Myśliwski, Dom Wydawniczy Rebis. Poznań 1995.

Myśliwski Wiesław, Traktat o łuskaniu fasoli, Znak, Cracow 2006.

Myśliwski Wiesław, Widnokrąg, Muza, Warsaw 1996.

Pociej Bohhdan, Późny styl: Wagner – Bruckner – Mahler, in: Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze, Wojciech Kalaga, Eugeniusz Knapik (eds.), Wydawnictwo “Śląsk”, Katowice 2002.

Wiegandt Ewa, Powieściowe traktaty Wiesława Myśliwskiego, in: O twórczości Wiesława Myśliwskiego, Jan Pacławski (ed.), Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, pp. 75–90.

Wiegandt Ewa, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku, in: Muzyka w literaturze, Muzyka w literaturze Antologia polskich studiów powojennych, Andrzej Hejmej (ed.), Universitas, Cracow 2002, pp. 313–336.

Wysłouch Seweryna, Twórczość Wiesława Myśliwskiego wyzwaniem dla badacza literatury, in: O twórczości Wiesława Myśliwskiego, vol. II, Jan Pacławski (ed.), Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2007, pp. 35–56.

First Page

217

Last Page

228

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.