•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The paper focuses on the experimental work of Stefan Themerson (St. Francis and The Wolf of Gubbio or Brother Francis’ Lamb Chops, an Opera in 2 Acts, text and music by Stefan Themerson, drawings by Franciszka Themerson, De Harmonie – Gaberbocchus Press, Amsterdam–London 1972) and the question of intermediality in general. An interpretation of the ‘semantic opera’ (written in 1954–1960, as a continuation of Semantic Divertissements [1962] and factor T [1956]), places Themerson’s idea in the context of the aesthetics of intermediality. The author signals a terminological confusion connected with the understanding of St. Francis and The Wolf of Gubbio (semantic opera; hybrid work; intermedial work, etc.) and argues that the aesthetics of intermediality appear to be an important and inspiring context for the interpretation of Themerson’s text and life. In this case, considerations on the subject of textuality show, on the one hand, different relations between literature, painting, music and theatre (artistic intermediality), and, on the other, the phenomenon of intermediality as the aesthetics of existence.

Keywords

Stefan Themerson, Frnciszka Themerson, St. Francis and The Wolf of Gubbio or Brother Francis’ Lamb Chops, semantic opera

References

Chmielecki Konrad, Estetyka intermedialności, Rabid, Kracow 2008.

Croce Benedetto, Zarys estetyki [1912], collective translation S. Gniazdka (ed.), introduction Z. Czerny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1962.

Dziadek Adam, Tekst wielowymiarowy – przypadek „Semantic Divertissements” Franciszki i Stefana Themersonów, “Przegląd Kulturoznawczy” 2009, issue 1, pp. 57–64.

Eco Umberto, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, transl. J. Gałuszka, L. Eustachiewicz, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, Czytelnik, Warsaw 1994.

Erhardt Ludwik, Opera semantyczna Stefana Themersona, in: Stefan Themerson, Święty Franciszek i Wilk z Gubbio albo Kotlety Świętego Franciszka [performance programme, Scena Kameralna Teatru “Wybrzeże”, May 1981; dir. R. Major, musically arranged by: A. Bieżan], without pagination.

Girard René, Kozioł ofiarny [1982], transl. M. Goszczyńska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1987.

Girard René, Des Choses cachées depuis la fondation du monde, avec J.-M. Oughourlian et G. Lefort, Grasset, Paris 1978.

Gombrowicz Witold, Operetka, Instytut Literacki, Paris 1966.

Higgins Dick, Intermedia, transl. M. and T. Zielińscy, in: idem, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, choice, afterword by Piotr Rypson (ed.), Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2000.

Karpowicz Agnieszka, Stefan Themerson i “literackie multimedia”. Słowo – obraz – dźwięk, “Ha!art” 2007, issue 26, pp. 15–19.

Kraskowska Ewa, O dramatycznych i “dramatopodobnych” utworach Stefana Themersona, in: Teatr i dramat polskiej emigracji 1939–1989, Izolda Kiec, Dobrochna Ratajczakowa, Jacek Wachowski (eds.), Acarus, Poznań 1994.

Kraskowska Ewa, Twórczość Stefana Themersona: dwujęzyczność a literatura, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, Wroclaw–Cracow 1989.

Kubikowski Tomasz, Semantyczna Wampuka, “Teatr” 1991, issue 10, p. 36.

Nycz Ryszard, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Wydawnictwo IBL PAN, Warsaw 1993.

Poezja nieprzerwana, Gérard-George Lemaire rozmawia ze Stefanem Themersonem, transl. A. Taborska, “Literatura na Świecie” 1987, issue 7, pp. 367–371.

Pruszyński Artur, O grach intersemiotycznych Stefana Themersona, in: Archiwum Themersonów w Polsce, Adam Dziadek, Dariusz Rott (eds.), Fundacja “Pallas Silesia” – Redakcja “Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, Katowice 2003, pp. 57–64.

St. Francis & The Wolf of Gubbio or Brother Francis’ Lamb Chops, an Opera in 2 Acts, text and music by Stefan Themerson, drawings by Franciszka Themerson, De Harmonie – Gaberboc­chus Press, Amsterdam–London 1972 (in: Luxury edition 50 copies with original illustrations by Franciszka Themerson published).

Śniecikowska Beata, Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne w koncepcjach polskiej awangardy 1918–1939, Universitas, Cracow 2005.

Świat według Themersonów. Szkice do portretu, Zbigniew Majchrowski (ed.), Trinum, Gdańsk 1994.

Themerson Franciszka, Stefan, Semantic Divertissements, Gaberbacchus Press, London 1962.

Themerson Stefan, Bayamus, in: idem, Generał Piesc i inne opowiadania, illustr. F. Themerson, Czytelnik, Warsaw 1980.

Themerson Stefan, faktor T [1956], transl. E. Kraskowska, “Twórczość” 1990, issue 11, pp. 63–79.

Themerson Stefan, Katedra przyzwoitości, transl. A. andi P. Bikont, “Literatura na Świecie” 1987, pp. 342–267.

Themerson Stefan, List do Zespołu Św. Franciszka – Teatr “Wybrzeże”, in: Stefan Themersonidem, Święty Franciszek i Wilk z Gubbio albo Kotlety Świętego Franciszka [performance programme, Scena Kameralna Teatru “Wybrzeże”, May 1981; dir. R. Major, musically arranged by: A. Bieżan], without pagination.

Themerson Stefan, O potrzebie tworzenia widzeń, transl. M. Sady, CSW Zamek Ujazdowski, Warsaw 2008.

Themerson Stefan, The Urge to Create Visions, Gaberbocchus – De Harmonie, Amsterdam 1983.

Themerson Stefan, Wstęp do poezji semantycznej, transl. A. Taborska, M. Giżycki, “Literatura na Świecie” 1987, issue 7.

First Page

35

Last Page

52

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.