•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article centers on the theme of the Holocaust in the literary works of Marian Pankowski: its sources, relations with the concentration camp theme, particular works and their poetics, as well as the aesthetic, social and political problems related to the theme of the Holocaust.

Keywords

Polish literature, Marian Pankowski, Holocaust, Holocaust literature, concentration camp literature

References

Błoński Jan, Zagłada literatury i literatura zagłady, “Współczesność” 1965, issue 18, pp. 1; 7.

Głowiński Michał, Zapisywanie zagłady. Z Michałem Głowińskim rozmawia Anka Grupińska, “Kontrapunkt” (added to “Tygodnik Powszechny”) 2001, issue 1/2, pp. 4–15.

Jedlicki Jerzy, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczane, in: Dzieło literackie jako źródło historyczne, Zofia Stefanowska, Janusz Sławiński (eds.), Czytelnik, Warsaw 1978, pp. 344–371.

Krupiński Piotr, “Prawując się z milczącym Bogiem”. Mariana Pankowskiego rozrachunki auszwickie, in: Ślady obecności, Sławomir Buryła, Alina Molisak (eds.), Universitas, Cracow 2010, pp. 155–165.

Morawiec Arkadiusz, Lagerland, czyli o rzeczywistości w topos przemienionej, in: idem, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2009, pp. 293–311.

Morawiec Arkadiusz, Zmagania z tematem lagrowym w twórczości Mariana Pankowskiego, in: idem, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo WSHE w Łodzi, Łódź 2009, pp. 257–274.

O pamięci można nieskończenie. Rozmowa z Marianem Pankowskim, interviewed by D.J. Ćirlić, “Dialog” 2003, issue 12, pp. 75–77.

Pankowski Marian, Auschwitz. Fragment poematu, in: idem, Pieśni pompejańskie, R.-J. Stenuit, Bruxelles 1946.

Pankowski Marian, Była Żydówka, nie ma Żydówki, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warsaw 2008.

Pankowski Marian, Chrabąszcze (Widowisko narodowe choć wyssane z palca), in: Polski dramat emigracyjny 1939–1969. Antologia, Dobrochna Ratajczakowa (ed.), Lektor, Poznań 1993, pp. 858–892.

Pankowski Marian, Homer, in: idem, Sto mil przed brzegiem, PIW, Warsaw 1958.

Pankowski Marian, a letter to A. Morawiec from 25 September 2002 (in the possession of the addressee).

Pankowski Marian, Matuga idzie. Przygody, nakład własny autora, Bruxelles 1959.

Pankowski Marian, Pątnicy z Macierzyzny, Oficyna Poetów i Malarzy, London 1985.

Pankowski Marian, Podróż rodziców mej żony do Treblinki, “Dialog” 2003, issue 12, pp. 66–74.

Polak w dwuznacznych sytuacjach. Z Marianem Pankowskim rozmawia Krystyna Ruta-Rutkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warsaw 2000.

Traba Robert, Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu, in: idem: Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Stowarzyszenie WK Borussia, Olsztyn 2003, pp. 179–198.

W literaturze jestem Żydem, [an interview with M. Pankowski] interviewed by K. Janowska, “Gazeta na Święta”, added to “Gazeta Wyborcza” 2007, issue 300, pp. 20–21.

First Page

53

Last Page

64

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.