•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

In 1949, Czesław Miłosz spent a few days in Wroclaw, which was still in ruins after WWII. Six years later Miłosz wrote an interesting poem entitled Pokój (The Room) and created a symbolical vision of the city. The article discusses the style and meaning of the poem, and compares it with another (earlier) poem by Miłosz entitled In Warsaw, which also referred to a post-WWII, heavily destroyed city. This comparison reveals the convergences and differences between both texts.

Keywords

Czesław Miłosz, The Room, In Warsaw, post-war poetry

References

Barańczak Stanisław, Język poetycki Czesława Miłosza, in: Poznawanie Miłosza: studia i szkice o twórczości poety, vol. 1, Jerzy Kwiatkowski (ed.), Wydawnictwo Literackie, Cracow 1985.

Fiut Aleksander, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Cracow 2011.

Franaszek Andrzej, Miłosz. Biografia, Znak, Cracow 2011.

Jarzębski Jerzy, “Być samym czystym patrzeniem bez nazwy”, in: Poznawanie Miłosza, vol. 3, Aleksander Fiut (ed.), Wydawnictwo Literackie, Cracow 2011.

Kierkegaard Soren, Powtórzenie in: idem, Powtórzenie. Przedmowy, transl. B. Świderski, WAB, Warsaw 2000.

Kłosiński Krzysztof, Mnemosyne. Motyw “płaczki żałobnej” u Miłosza, in: idem, Poezja żalu, “Śląsk”, Katowice 2001.

Lack Stanisław, Sfinks, in: idem, Wybór pism krytycznych, Wojciech Głowala (ed.), Wydawnictwo Literackie, Cracow 1980.

Ligęza Wojciech, Jerozolima i Babilon. Miasta poetów emigracyjnych, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Cracow 1998.

Markowski Michał Paweł, Słońce, możliwość, radość, Czarne, Wołowiec 2010.

Melberg Arne, Teorie Mimesis. Repetycja, transl. J. Balbierz, Universitas, Cracow 2002.

Miłosz Czesław, List półprywatny o poezji, in: idem, Zaczynając od moich ulic, Znak, Cracow 2006.

Sawicka Elżbieta, Hopper w Muzeum Thyssen-Bornemisza, “Zeszyty Literackie” 2012, issue 4, pp. 280–282.

Stala Marian, Piosenka o końcu świata. Na marginesie tomu “Tutaj” Wisławy Szymborskiej, in: idem, Niepojęte: Jest, Biuro Literackie, Wroclaw 2011.

Tarnowska Beata, Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Olsztyn 1996.

Warszawa Miłosza, Marek Zaleski (ed.), Wydawnictwo IBL PAN, Warsaw 2013.

Wyka Marta, Dom literacki jako imago mundi. Wokół krakowskiego epizodu Czesława Miłosza, “Dekada Literacka”, 2011, issue 1/2, pp. 46–69.

Wyka Marta, Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji, Universitas, Cracow 2013.

Zaleski Marek, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Cracow 2005.

First Page

65

Last Page

82

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.