•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The departure point of the analysis presented in this article is a poem written by Tadeusz Różewicz learning to walk (nauka chodzenia). The protagonist of the poem is Dietrich Bonhoeffer, who created the theory of “religionless Christianity”. According to Bonhoeffer, a modern Christian has to immerse himself/herself in the “godless” world so that – in tandem with the Saviour – he/she can be experience the final abandonment.
The author of this article tries to prove that the theology of Bonhoeffer had a great impact on Różewicz, making him reconsider his viewpoint on faith. Due to Dietrich Bonhoeffer, the poet also found a solution for a basic contradiction that was explicated in the famous poem entitled Bez (Without): “life without god is possible / life without god is impossible”.

Keywords

Tadeusz Różewicz, Dietrich Bonhoeffer, learning to walk

References

Braun Kazimierz, Różewicz Tadeusz, Języki teatru, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 1989.

Drewnowski Tadeusz, Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Literackie, Cracow 2002.

Fiut Aleksander, Po śmierci Boga (O twórczości Tadeusza Różewicza), “Teksty Drugie” 1993, issue 3, pp. 22–34.

Gutowski Wojciech, Aluzje biblijne i symbolika religijna w poezji T. Różewicza, in: idem, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Wydawnictwo UMK, Toruń 1994, pp. 117–176.

Heck Dorota, Różewicz mistyczny (Z notatek), “Teksty Drugie” 1994, issue 2, pp. 142–148.

Kłak Tadeusz, Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza, Biblioteka Śląska, Katowice 1999.

Majchrowski Zbigniew, Różewicz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2002.

Nawrocka Ewa, Mówienie ze środka klęski, “Tytuł” 1992, issue 1, pp. 121–127.

Przybylski Ryszard, Droga do Emaus, “Odra” 1970, issue 5, pp. 125–127.

Różewicz Tadeusz, odpowiedź na ankietę Chrystus w oczach niechrześcijan, “Znak” 1998, issue 10, pp. 41.

Różewicz Tadeusz, Utwory zebrane, vol. I–XII, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wroclaw 2003–2006.

Skrendo Andrzej, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji, Universitas, Cracow 2002.

Bethge Eberhard, Dietrich Bonhoeffer. Świadek Ewangelii w trudnych czasach, transl. ks. B. Milerski, Augustana, Bielsko-Biała 2003.

Bielik-Robson Agata, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Cracow 2000.

Bonhoeffer Dietrich, Modlitwy i wiersze więzienne, transl. K. Wójtowicz CR, Wydawnictwo Alleluja, Cracow 2005.

Bonhoeffer Dietrich, O odpowiedzialności, transl. J. Filek, Redakcja Miesięcznika “Znak”, Cracow 2001.

Bonhoeffer Dietrich, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft, herausgegeben von Eberhard BethgeChristian Kaiser Verlag, München 1952.

Bonhoeffer Dietrich, Wybór pism, wybór, introductory notes by Anna Morawska (ed.), Znak, Cracow 1969.

Davies Norman, Moorhouse Roger, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Vratislavia–Breslau–Wrocław, transl. A. Pawelec, Znak, Cracow 2002.

Goebbels Joseph, Die Tagebücher: Sämtliche Fragmente, E. Fröhlich (ed.), München 1987.

Milerski Bogusław, Religia a Słowo. Krytyka religii w ujęciu Dietricha Bonhoeffera i Paula Tillicha, Wydawnictwo Ewangelickie św. Mateusza, Łódź 1994.

Morawska Anna, Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Biblioteka “Więzi”, Warsaw 1970.

Napiórkowski Andrzej OSPPE, Wstęp, in: D. Bonhoeffer, Życie wspólne, transl. K. Wójtowicz, Wydawnictwo Alleluja, Cracow 2001.

Podgórzec Zbigniew, Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Wydawnictwo Luk, Białystok 1993.

Steinert Marlis, Hitler, transl. K. Skawina, Ossolineum, Wroclaw 2001.

Wiosenna sesja Synodu Diecezji Wrocławskiej, “Zwiastun Ewangelicki” 2005, issue 7, pp. 19–20.

First Page

163

Last Page

202

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.