•  
  •  
 

Polish Title

Ludzie – opowieści. Dialog – wywiad – zbliżenie. Casus audycji „Biuro Myśli Znalezionych” w Programie 3 Polskiego Radia

Abstract

The aim of the article is to discuss one of the best known journalistic genres – the interview [in its oral form], with particular attention on one of its varieties, i.e. the personal interview. To illustrate this, I have used selected editions of the programme “Biuro Myśli Znalezionych”, broadcast on Program 3 Polish Radio. In considering this, I begin from dialogue as a form of expression which I treat as synonymous to a conversation. The interview, as one of the bases for the conduct of dialogue in the media, rests on the derivative realisation of mechanisms of dialogic interaction as well as of structures of exchange. I also draw attention to the fact that in certain situations the personal interview can constitute a kind of bridge between radio PR and artistic forms and be the starting point for radio documentary.

Polish Abstract

-

Keywords

interview, dialogue, conversation, story, news report, Biuro Myśli Znalezionych

Polish Keywords

-

References

Adams S., Hicks W., Wywiad dziennikarski, przekł. K. Franek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2000, s. 143–173.

Bobryk J., Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych, przekł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Gadacz T., Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Gadacz T., Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2009.

Gadamer H.G., Człowiek i język, przekł. K. Michalski, [w:] tenże, Rozum, słowo, dzieje, przekł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.

Gadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, InterEsse, Kraków 1993.

Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje Mistrza, przekł. W. Spirydowicz, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

Hopfinger M., Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Kapuściński R., Ten Inny, wyd. 2, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013.

Kita M., Medialna moda na dialog, [w:] Dialog a nowe media, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004, s. 171–188.

Kita M., Syndrom Knocka, czyli czego językoznawca może się dowiedzieć, badając teksty wywiadów, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 149–162.

Kita M., Wywiad prasowy. Język – gatunek – interakcja, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.

Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.

Kłoczowski J.A. OP, Filozofia dialogu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2005.

Lévinas E., Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

McLeish R., Produkcja radiowa, przekł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Michalak K., wykład pt. Od pierwszego wejrzenia czyli moje sposoby przeprowadzania wywiadów wygłoszony podczas Seminarium Reportażu poświęconego prezentacji i dyskusji warsztatowej nad radiowym dokumentem artystycznym, Kazimierz Dolny, dn. 22.10.2007 [zarejestrowany wykład w posiadaniu autorki tekstu].

Piasecki K., Codzienny wywiadowca radiowy, [w:] Biblia dziennikarstwa, red. A. Skworz, A. Niziołek, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2010, s. 498–511.

Piętkowa R., „…jeśli będziemy ze sobą rozmawiać…” O aksjologicznym wymiarze rozmowy myśli kilka, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 202–212.

Rostkowska-Biszczanik K., Strategia empatii w wywiadach Teresy Torańskiej. O nową filozofię rozmowy dziennikarskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2015, nr 2, s. 251–262.

Starkey G., Radio in context. Second edition, Palgrave Macmillan, Londyn 2014.

Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

Szwajgier A., Co myślą o sobie dziennikarze, Wydawnictwo Frel, Warszawa 2016.

Tischner J., Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1998.

Tischner J., Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2002.

Tischner J., Wędrówki w krainę filozofów, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2008.

Wawer M., Rozmowa w radiu, rozmowa w telewizji – specyfika przekazu, [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 377–389.

Witosz B., Literackie zapisy rozmowy w tzw. młodej prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych. Kilka przykładów, [w:] Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu, red. M. Kita, J. Grzenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 163–173.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Worsowicz M., Wywiad prasowy jako rozmowa w roli (na przykładzie Rozmów „Polityki”), [w:] Tekst w mediach, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 387–388.

Wójciszyn-Wasil A., „Przyjdź i zobacz!”. Audycje radiowe z udziałem publiczności, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 203–224.

Zaborski M., Biuro Myśli Znalezionych. Rozmowy Marcina Zaborskiego, Tamaryn, Jabłonna 2013.

http://moje.radio.lublin.pl/reportaz_3237.html [dostęp: 27.07.2016].

http://www.polskieradio.pl/9/735,Biuro-mysli-znalezionych [dostęp: 19.07.2016].

First Page

101

Last Page

117

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.