•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Elementy rozrywki w muzycznej audycji towarzyszącej na przykładzie programów z wybranych rozgłośni komercyjnych

Abstract

The article presents the form of accompanying musical programming in commercial radio broadcasters in Poland. It examines the questions of the place of entertainment in this kind of production, based on examples from a variety of stations, such as Radio Zet, RMF FM, Radio Eska, Radio Złote Przeboje or Vox FM. The text also refers to hybrid forms of media entertainment such as edutainment or democratainment. In the conclusion, this conglomerate radio genre is treated as a polyphonic, mosaic form, distinguished, though, by its dynamism and the nature of the programmes broadcast at the morning and afternoon peak hours of radio audiences.

Polish Abstract

-

Keywords

commercial radio, entertainment, music, accompanying programming

Polish Keywords

-

References

Krawczak E., Medialne formy spędzania czasu wolnego, [w:] „Małe tęsknoty?” Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie, red. W. Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 65–72.

Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Łęcicki G., Integracyjna oraz dezintegrująca funkcja mediów w społeczeństwie informacyjnym, „Kultura – Media – Teologia” 2011, nr 4, s. 45–54.

Mroczkowska D., Szybkość i pośpiech jako źródła przyjemności, [w:] Kultura przyjemności. Rozważania kulturoznawcze, red. J. Grad, H. Mamzer, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2005, s. 113–129.

Muszyński W., Syndrom braku czasu we współczesnym społeczeństwie, [w:] „Nowy wspaniały świat?” Moda, rozrywka i konsumpcja jako nowe style życia, red. W. Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 7–19.

Piechota M., Strategie edutainment a sytuacja komunikacyjna, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja, red. I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski, Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, Olsztyn 2011, s. 352–361.

Postman N., Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, przekł. L. Niedzielski, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2002.

Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Szeja J.Z., Cywilizacja zabawy? Próba spojrzenia w przyszłość, „Homo communicativus” 2008, nr 3 (5), s. 147–154.

Mleczko A., Widoki na weekend, [w:] Tydzień pod kreską, http://www.rmf.fm/au/?a=bdp&p=tydzien-pod-kreska&pid=24 [dostęp: 13.07.2016].

First Page

119

Last Page

130

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.