•  
  •  
 

Polish Title

Radio Rajdowe Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Olsztynie 1998–2016

Abstract

Radio, seen as an accompanying medium needs to participate in the evolution of needs: change its style, create new forms of mutual relations, make use of a multitude of genres resulting from its multimedia status. In a certain sense radio is becoming a new medium, although it happily avails itself of its previously acquired attributes. In this context, the subject we are addressing is clearly included in this definitional composition. “Radio Rajdowe” is a specific media construction, the only initiative of its kind in public radio in Europe. It is a form created by the presence of the broadcaster in the public space. A broadcaster that is its chronicler and participant. It is also an event and an interesting project, well adapted to the Internet. It is the quintessence of the broadcaster-listener correlation, a symbiotic radio structure, combining in one the parent station and its creative “progeny”. It is an interesting communicative phenomenon, and thus worthy of such attention and analysis.

Polish Abstract

-

Keywords

radio, Radio Rajdowe, history, formatting

Polish Keywords

-

References

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 1997.

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 1998.

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 1999.

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 2000.

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 2005.

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 2009.

Archiwum Radia Olsztyn SA, Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Olsztynie „Radio Olsztyn” S.A. w roku 2014.

Connerton P., Jak społeczeństwa pamiętają, przekł. i wstęp M. Napiórkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.

Doliwa U., Radio społeczne: trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.

Jermakow W., Łączymy się z walcem. Jedyne takie Radio Rajdowe, „Co słychać” 2006, nr 5 (23), s. 2–3.

Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Wydawca Profi-Press Sp. z o.o., Warszawa 2003.

Kropacz-Szydłowska M., Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1992–1993, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Olsztyn 2012.

Lach Ł., Jedyne takie radio, „WRC. Magazyn rajdowy” 2009, nr 8, s. 62–63.

Rozmowa z Mariuszem Borsiakiem, dziennikarzem Radia Rajdowego, przeprowadzona 15.06.2016 r.; zarejestrowana rozmowa w posiadaniu autorki tekstu.

Rozmowa z Norbertem Akslerem dyrektorem technicznym Radia Olsztyn, przeprowadzona 18.05.2016 r.; zarejestrowana rozmowa w posiadaniu autorki tekstu.

Rozmowa z Wojciechem Jermakowem, dziennikarzem Radia Rajdowego, przeprowadzona 15.05.2016 r.; zarejestrowana rozmowa w posiadaniu autorki tekstu.

Odcinek Specjalny, http: //odcinekspecjalny.pl/ [dostęp: 10.05.2016].

Race Time Radio, RTR, http://tunein.com/radio/William-Hill-Racing-Radio-s149648/ [dostęp: 10.05.2016].

World Rally Championship, WRC, http://www.wrc.com/en/wrc/about-wrc/what-is-wrc/page/673-672. [dostęp: 10.05.2016].

http://ro.com.pl/72-rajd-polski-zobacz-i-posluchaj/01216452 [dostęp: 10.05.2016].

First Page

131

Last Page

145

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.