•  
  •  
 

Polish Title

Serwis informacyjny jako ważny element realizacji misji regionalnych rozgłośni radiowych na przykładzie Radia Olsztyn

Abstract

In accordance with the Act on radiophony and television a public broadcaster, such as the regional broadcasters of Polish Radio, is required to fulfil the so-called public mission. One important element of the programme which fulfilling this mission entails is the news bulletin. News bulletins emitted on Polish Radio Olsztyn in selected weeks of 2015 and 2016 are analysed. From this analysis, it emerges that particular attention is paid to this element of the programming in Radio Olsztyn. This is testified to both by the frequency with which bulletins are broadcast – as much as 28 times a day on weekdays, or the number of news items in each bulletin and their wide-ranging character, as well as the large number of journalists involved in the preparation of this scheduled item, the network of correspondents and local studios in Elbląg and Ełk. The radio station is an important source of regional and local information. However, although the method of preparing the information for the bulletins may be described as easy on the ear, their choice is typified by a high degree of conventionalisation.

Polish Abstract

-

Keywords

radio, public radio, regional broadcasters of Polish Radio, news bulletins

Polish Keywords

-

References

Beliczyński J., Misja i wizja regionalnego radia publicznego, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 3, s. 32–47.

Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.

Chudziński E., Misja regionalnego radia publicznego, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 3, s. 49–57.

Chudziński E., Regionalizm – idea – ludzie – instytucje, Muzeum Niepodległości, Mazowiecka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2013.

Kaszewski K., Elementy autoprezentacyjne w serwisie informacyjnym radia lokalnego, „Studia Medioznawcze” 2016, nr 1 (64), s. 89–103.

Kropacz-Szydłowska M., Od Ekspozytury Polskiego Radia do Radia Olsztyn S.A. Z dziejów olsztyńskiej radiofonii w latach 1952–1993, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, Olsztyn 2012.

Kwiatkowski M., Tu Polskie Radio Warszawa…, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.

Langowski R., Pięćdziesięciolecie czyli podróż nieco sentymentalna, Pracownia Wydawnicza „El-Set”, Olsztyn 2002.

Ogrodziński W., Żmijewski B., Radio Olsztyn od 60 lat… naturalnie, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn 2012.

Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2006.

Indeks czytelności FOG, https://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_czytelno%C5%9Bci_FOG [dostęp: 20.05.2016].

KRRiT, Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, 2005, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2005/inf2005.pdf [dostęp: 20.05.2016].

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z późniejszymi zmianami, http://.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20042532531&type=3 [dostęp: 10.05.2015].

First Page

147

Last Page

168

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.