•  
  •  
 

Polish Title

Radio – platforma audialna

Abstract

Almost one hundred years ago radio introduced mediated aurality to social communications. This revealed the aural dimension of culture and itself became a powerful part of the audiosphere. This democratised access to cultural values. It developed thanks to technical innovations, creating its own traditions. This involved aural perception and familiarity with its programmes’ rules. It created new literary practices, which gave birth to aural literature. It can be used both as a tool of propaganda, as well as for artistic practices. It operates in both fiction and non-fiction. In the age of the digital reconfiguration of culture, it retains its individuality as an aural means of communication. It is capable of establishing an intense contact with the public, an example of which is two models of ties with listeners: Radio Maryja and Trójka.

Polish Abstract

-

Keywords

social communications, communicative stage, audiosphere, aural platform, aural literature, ties with listeners

Polish Keywords

-

References

Bachura-Wojtasik J., Literatura audialna między fikcją a nie-fikcją. „Upowieściowienie” dokumentu a narracje fikcyjne, [w:] Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (1), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 184–212.

Bożek J., Nowicki B., Czytanie ze słuchu, „Polityka” 2016, nr 21.

Braudel F., Historia i trwanie, przekł. B. Geremek, wybór i przedmowa B. Geremek i W. Kula, Czytelnik, Warszawa 1971.

Hopfinger M., Literatura i media. Po 1989 roku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Hopfinger M., Otwarcie na świat i problem tożsamości, [w:] Gry o tożsamość w czasach wielkiej zmiany, red. A. Werner, T. Żukowski, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013, s. 5–25.

Kącki M., Trójka czy Trujka, „Duży Format” 2016, nr 18, s. 4–6.

McLuhan M., Radio bęben plemienny, przekł. K. Jakubowicz, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 100–108.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przekł. i wstęp J. Japola, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992.

Peiper T., Radiofon, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, projekt i red. nauk. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 95.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia 1925–1939, t. 1: Fakty, wnioski, przypuszczenia, Biblioteka, Łódź 2000.

Stachyra G., Polityczność radia w kontekście jego historii, technologii i estetyki, [w:] G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, G. Stachyra, A. Żywiołek, Polityczność mediów, seria: Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności, t. 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 73–150.

First Page

15

Last Page

21

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.