•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Perspektywy badania współczesnej genologii radiowej

Abstract

Despite the already widespread constatations on the subject of the blurring of genres in the new media [or “new new media”, as Paul Levinson has it], despite attempts to find a nomenclature able to cope with the transformations in media products [megagenre, hypergenre, hybrid genre, subgenre, minigenre], despite abandoning genre identification in favour of typological criteria or using ad hoc and temporary categories, such as folksonomy, it seems reasonable to suggest that the systematic genre identification of radio is still a fresh issue. Several causes can be enumerated. Firstly, the topic of radio genres is not a popular one among media experts, secondly, those attempts at classification that have appeared have not, unfortunately, been verified by broader academic discourse, and thirdly, contemporary radio is “dematerialising”; in the common understanding, the aural impressions reaching us in the form of waves processed by the aural apparatus ceases to be associated with a radio receiver and more with an app on an iPod, a webpage, a fragment heard on YouTube or a podcast. Naturally, a broader approach to genre becomes popular, in which not only the analysis of the contents of messages is significant but also the habits and experience of the actual users of media. Radio genres seen in the context of new media lose their traditional labels in favour of new ones, most usually typical of online ones. It is important, though, that the concept of the genre as a collection of genre-making forms is capacious enough to take into account the intermedia specifics of the creation of genres. This article describes the main problems of radio genre research taking into account the convergence and evolution of broadcaster-recipient relations.

Polish Abstract

-

Keywords

radio convergence, radio genres, genre-making forms, conglomerates

Polish Keywords

-

References

Bachura J., Odsłony wyobraźni. Współczesne słuchowisko radiowe, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie w Sieci. Co się zmieniło i jak bardzo?, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 81–102.

Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.

Beliczyński J., Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej, Antykwa, Kraków 2007.

Buckingham D., Children Talking Television: The Making of Television Literacy, Falmer Press, London 1993.

Chignell H., Radio Studies, Sage, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington DC 2009.

Crisell A., Understanding Radio, Routledge, London–New York 1995.

Doliwa U., Szydłowska M. i in., Sformatowany dżingiel czy formatowanie dżinglami. Analiza sygnałów dźwiękowych stacji radiowych, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 225–246.

Feuer J., Genre study and television, [w:] Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism, red. R.C. Allen, Routledge, London 1992, s. 138–161.

Fras J., Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, t. 3, red. E. Kulczycki, M. Wendland, Biblioteka Komunikacji Społecznej, Poznań 2012, s. 13–29.

Gutowski M., Trójka z dżemem: palce lizać!, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2012.

Hodge R., Kress G., Social Semiotics, Polity, Cambridge 1988.

Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 15–24.

Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej, Profi-Press, Warszawa 2003.

Keith M.C., The Radio Station. Sixth edition, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–Tokyo 2004.

Kita M., Kultura słowa w kulturze mediów, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 55–74.

Lacey K., Radio in the Great Depression Promotional Culture, Public Service, and Propaganda, [w:] Radio Reader. Essays in the Cultural History of Radio, red. M. Hilmes, J. Loviglio, New York–London 2002, s. 21–41.

Lazarsfeld P.F., Radio and the Printed Page: an Introduction to the Study of Radio and its Role in the Communication of Ideas, New York 1940.

Levinson P., Nowe nowe media, przekł. M. Zawadzka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Lisowska-Magdziarz M., Pytanie o genologię mediów w kulturze partycypacji. Próba rekonesansu metodologicznego, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 13–34.

Media. Leksykon PWN, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Ollivier B., Nauki o komunikacji, przekł. I. Piechnik, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.

Panasiuk J., Neurobiologiczne mechanizmy przetwarzania informacji medialnej, [w:] M. Karwatowska, R. Litwiński, A. Siwiec, Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 17–39.

Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas , Kraków 2006.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Słuchowiska Polskiego Radia w okresie piętnastolecia 1925–1939, t. 1: Fakty, wnioski, przypuszczenia; t. 2: Rejestr słuchowisk piętnastolecia 1925–1939, Biblioteka, Łódź 2000.

Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.

Stachyra G., Od estetyki ku estetyzacji. Refleksje o współczesnym radiu, [w:] Literatura – media – polityka. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi, red. M. Piechota, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 179–195.

Stachyra G., Polityczność radia w kontekście jego historii, technologii i estetyki, [w:] G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz, G. Stachyra, A. Żywiołek, Polityczność mediów, seria: Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności, t. 4, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 73–150.

Stachyra G., The communicational aspects of radio convergence process – remarks upon “the radio on vision” and web-radio, [w:] Convergence: Media in Future, red. A. Baczyński, M. Drożdż i in., Institute of Journalism and Social Communication The Pontifical University of John Paul II, Kraków 2012, s. 179–197.

Stachyra G., Współczesne gatunki radiowe jako konglomeraty i kolekcje, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 25–49.

Starkey G., Crisell A., Radio Journalism, Sage, London 2009.

Tacchi J., The need for radio theory in the digital age, “International Journal for Cultural Studies” 2000, nr 3 (2), Sage, London, s. 289–298.

Wojtak M., Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunikacyjnych, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, red. D. Ostaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011, s. 44–55.

Patterson E., This American Franchise: This American Life, public radio franchising and the cultural work of legitimating economic hybridity, “Media Culture&Society” 2016, http://mcs.sagepub.com/content/early/2016/02/16/0163443716631287?papetoc [dostęp: 16.02.2016].

http://media2.pl/internet/112809-Jak-Polscy-sluchaja-radia-internetowego-raport.html [dostęp: 16.02.2016].

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/plenerowe-widowisko-multimedialne.html [dostęp: 21.12.2016].

http://www.medianews.com.pl/radio/12-radio/1259-czworka-radio-z-wizj-poprawia-wyniki-suchalnoci [dostęp: 18.05.2011].

http://www.thisamericanlife.org/about/about-our-radio-show [dostęp: 13.10.2015].

www.bbc.co.uk/programmes/genres [dostęp: 04.05.2016].

First Page

49

Last Page

71

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.