•  
  •  
 

Polish Title

Reportaż radiowy – problemy z współczesną terminologią genologiczną

Abstract

Looking at the various definitions of radio documentary found in academic literature, several common elements can be found which typify the genre. These are: sound as the main constructional element, authentic events constituting the starting point, stress on the aesthetic quality of the relation, the considered authorial concept and its functioning through the medium of radio. In the last two decades, alongside the hitherto functioning and recognised terms applied in relations to radio news reporting, have appeared new ones: the feature; documentary programme/documentary radio broadcast/fictional radio broadcast/docudrama; radionovel; news blogs. In the age of new media, convergent forms have also appeared, among which we should mention: photocasts; multireports; sound maps. This situation means that it’s worth thinking about the hitherto genres, because they seem to be insufficient in the current media situation. Hence, the article presents a proposal for a typology of artistic aural forms. It presents a division based on the channel used to deliver the message, the means of production and governing function.

Polish Abstract

-

Keywords

radio documentary, radio, feature, artistic aural forms

Polish Keywords

-

References

Bachura-Wojtasik J., Narracyjne formy radiowe jako przykłady artystycznych realizacji słuchowiskowych, [w:] Radio w dobie nowych mediów, red. U. Doliwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, s. 63–80.

Białek M., Jak zmieniał się reportaż radiowy?, [w:] Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szyłko-Kwas, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, s. 178–202.

Białek M., Polski reportaż radiowy. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Poznań–Opole 2010.

Białek M., Reportaż dźwiękowy w obrazach, czyli rzecz o fotokastach, [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1, red. Z. Oniszczuk, M. Wielopolska-Szymura, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 301–316.

Klimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Primum Verbum, Łódź 2011.

Popularna encyklopedia mass mediów, red. J. Skrzypek, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1999.

Pleszkun-Olejniczakowa E., „Dwa Teatry” – czyli o Teatrze wyobraźni i Teatrze Polskiego Radia, [w:] E. Pleszkun-Olejniczakowa, J. Bachura, A. Pawlik, Dwa teatry. Studia z zakresu teorii i interpretacji sztuki słuchowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 5–55.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki informacyjne, [w:] Gatunki dziennikarskie: teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Wolny-Zmorzyński K., Reportaż, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004, s. 174–185.

First Page

73

Last Page

81

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.