•  
  •  
 

Polish Title

O narracyjności reportażu radiowego

Abstract

The author takes up the question of the narrativity of the artistic radio message that is radio documentary. It looks at documenatry from the perspective of psychological research on storytelling. Hence it considers the radio documentary as a large-scale narration composed of smaller aural forms, constituting small narrations. The author examines numerous levels of the in-depth news report, lexical, prosodic and also phonic features.
It also shows how the theory of radio documentary connects to narrative identity.

Polish Abstract

-

Keywords

narration, radio documentary, dialogue, story telling, identity

Polish Keywords

-

References

Bachtin M., Słowo dialogu – dialogowość słowa, przekł. D. Ulicka, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 160–164.

Barthes R., Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, przekł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 327–359.

Błaszczyk B., Wstęp do albumu Eugeniusz Rudnik. Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, Radiowa Agencja Fonograficzna, Warszawa 2008.

Bok B., Encounter with the Other. Some reflections on interviewing, Stockholm Academy of Dramatic Arts, Stockholm 2014.

Burzyńska A., Idee narracyjności w humanistyce, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 21–36.

Czyżowska D., Dylematy moralne osób dorosłych i sposoby ich rozwiązywania, [w:] Psychologia małych i wielkich narracji, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 41–58.

Dolezel L., Semantyka narracji, przekł. M.B. Fedewicz, [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004, s. 124–153.

Filar D., Narracyjność w badaniach interdyscyplinarnych a kategorie narracyjne w semantyce, [w:] Narracyjność języka i kultury, red. D. Filar, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, s. 13–33.

Gadamer H.G., Człowiek i język, [w:] Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przekł. M. Łukasiewicz, K. Michalski, red. K. Michalski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979, s. 47–56.

Głowiński M., Wokół narratologii, [w:] Narratologia, red. M. Głowiński, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2004.

Humboldt von W., Natura i właściwości języka, [w:] B. Andrzejewski, Wilhelm von Humboldt, przekł. B. Andrzejewski, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989, s. 275–284.

Janusz B., Gdowska K., Barbaro B. de, Praktykowanie narracji, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 7–8.

Kłoczowski J.A. OP, Filozofia dialogu, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”, Poznań 2005.

Kostkiewiczowa T., Tekst, [w:] M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 528.

Mayen J., O stylistyce utworów mówionych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.

Michalak K., wykład pt. Od pierwszego wejrzenia czyli moje sposoby przeprowadzania wywiadów wygłoszony podczas Seminarium Reportażu poświęconego prezentacji i dyskusji warsztatowej nad radiowym dokumentem artystycznym, Kazimierz Dolny, dn. 22.10.2007 [zarejestrowany wykład w posiadaniu autorki tekstu].

Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2001.

Ong W.J., Pismo a struktura świadomości, przekł. M. Pęczak, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 368–380.

Ong W.J., Psychodynamika oralności, przekł. J. Japola, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 191–202.

Pawluczuk W., Zwierzenie, gawędzenie, zgryzota, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 176–181.

Piłatowska I., Reportaż jako artystyczny gatunek radiowy, „ Media – Społeczeństwo – Kultura” 2009, nr 1 (2), s. 30–39.

Pleszkun-Olejniczakowa E., Klimczak K., Świat emocji reportaży radiowych Ireny Piłatowskiej, Anny Sekudewicz i Janiny Jankowskiej, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 317–326.

Ricoeur P., Filozofia osoby, przekł. M. Frankiewicz, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 1992.

Ricoeur P., Mowa i pismo, przekł. K. Rosner, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 423–429.

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2003.

Sapir E., Mowa jako rys osobowości, [w:] tenże, Kultura, język, osobowość. Wybrane eseje, przekł. B. Stanosz, R. Zimand, wstęp A. Wierzbicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 69–84.

Sławiński J., Narracja, [w:] M. Głowiński i in., Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 303–304.

Słownik języka polskiego, t. 2, red. H. Szkiłądź i in., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.

Straś-Romanowska M., Psychologia wobec małych i wielkich narracji, [w:] Psychologia małych i wielkich narracji, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, Eneteia. Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010, s. 21–40.

Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2007.

Tischner J., Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2005.

Trzebiński J., Problematyka narracji we współczesnej psychologii, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 9–17.

First Page

83

Last Page

99

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.