•  
  •  
 

Polish Title

„Najciekawsza wydaje mi się właśnie osobność” (Charles Reznikoff i przekłady Piotra Sommera)

Abstract

The focus of this paper is the Polish translation of Charles Reznikoff poetry. Firstly, there goes an overall characteristic of the work by the American writer, whose conceptions became a core of the objectivist group-program of young poets connected to the Jewish diaspora in the 1930’s. Later, the main focus shifts to the conditions and presumable reasons for certain choices made by Piotr Sommer, Reznikoff’s Polish translator. Sommer’s choice – focusing predominantly on Reznikoff’s poetic miniatures – sheds light on the translator’s artistic preferences. Those poems by Reznikoff that have been translated into Polish do not carry as rich a historical, social, and cultural context – so important for an artist of the Jewish background – as his longer works, saturated with the religious allusions. However, Sommer’s translator’s craft – full of care and responsive to detail – allows his translations to frequently signal the strangeness and liminality of the passer-by subject, roaming the streets of New York.

Polish Abstract

Keywords

objectivism, avant-garde poetry, translatology, diasporism, Charles Reznikoff, Louis Zukofsky, Piotr Sommer, interpretation strategies, poetic miniatures

Polish Keywords

References

Artykuły pochodzenia zagranicznego, wyb. i przekł. Piotr Sommer, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1996.

Bilczewski Tomasz, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010.

Blau DuPlessis Rachel i Quartermain Peter, Introduction, w: The Objectivist Nexus. Essays in Cultural Poetics, red. Rachel Blau DuPlessis, Peter Qartermain, University of Alabama Press, Tuscaloosa and London 1999.

Co robi zdanie?, Piotr Sommer w rozmowie z Zofią Zaleską, „Kwartalnik Artystyczny” 2015, nr 3, s. 36–57.

Dembo Lawrence Sanford, An Interview with Charles Reznikoff, „Contemporary Literature” 1969, nr 10; za źródłem w wersji elektronicznej: http://www.jstor.org/stable/1207760 [dostęp: 10.11.2014].

Derrida Jacques, Wieże Babel, przekł. Adam Dziadek, w: Współczesne teorie przekładu. Antologia, red. Piotr Bukowski, Magda Heydel, Znak, Kraków 2009.

The Ear of the Other. Otobiography, Transference, Translation (Texts and Discussions with Jacques Derrida), red. Christie McDonald, Schocken Books, New York 1985.

Fredman Stephen, A Menorah for Athena. Charles Reznikoff and the Jewish Dilemmas of Objectivist Poetry, University of Chicago Press, Chicago and London 2001.

Hindus Milton, Epic, Action-Poem, Cartoon. Charles Reznikoff’s Testimony: The United States 1885–1915, w: Charles Reznikoff. Man and Poet, National Poetry Foundation, University of Maine at Orono 1984; za źródłem w wersji elektronicznej: http://www.english.illinois.edu/ maps/poets/m_r/reznikoff/testimony.htm [dostęp: 9.10.2015].

Jarniewicz Jerzy, Tłumacz jako twórca kanonu, w: tegoż, Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim, Znak, Kraków 2012.

Literatura jest tłumaczeniem, rozmowa Jerzego Illga, Bronisława Maja, Mariana Stali z Ryszardem Krynickim, Czesławem Miłoszem i Piotrem Sommerem, „NaGłos” 1993, nr 11, s. 13–27.

O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich, wyb. i przekł. Piotr Sommer, Biuro Literackie, Wrocław 2006.

Omer-Sherman Ranen, Diaspora and Zionism in Jewish American Literature. Lazarus, Syrkin, Reznikoff, and Roth, Brandeis University Press, Hanover and London 2002.

The Poems of Charles Reznikoff 1918–1975, red. Seamus Cooney, Black Sparrow Books, Boston 2005.

Pound Ezra, A Retrospect, w: tegoż, Pavannes and Divisions, Knopf, New York 1918; https://archive.org/stream/cu31924021664408#page/n127/mode/2up/search/a+retrospect [dostęp: 3.01.2018].

Reznikoff Charles, Graffiti 67 wierszy z lat 1920–1975, przekł. Piotr Sommer, SDK, Sanok 1991.

Sommer Piotr, Po ciemku też (wiersze z książek), WBPiCAK, Poznań 2013.

Sommer Piotr, Tłumacząc miniatury Charlesa Reznikoffa, w: tegoż, Po stykach, s. 220–240. Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005.

Sommer Piotr, Ucieczka w bok (Pytania i odpowiedzi), Biuro Literackie, Wrocław 2010.

Sommer Piotr, Wszystko, co trochę wiem. (O poezji Jerzego Ficowskiego), w: Jerzy Ficowski, Wszystko to, czego nie wiem, wyb. i posłowie Piotr Sommer, Fundacja „Pogranicze”, Sejny 1999.

Zukofsky Louis, Sincerity and Objectification. With a Special Reference to Charles Reznikoff, „Poetry” 1931, nr 5, s. 272–285, http://www.jstor.org/stable/20577923 [dostęp: 10.11.2014].

First Page

5

Last Page

32

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.